W numerze

W numerze

MANREZA 3/2023 (15)
Spis treści:

 

PIERWSZA I PODSTAWOWA PRAWDA WIARY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

STWORZENI PRZEZ TRÓJCĘ I DLA TRÓJCY / DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Bóg jest Trójcą i jest w nim cała gramatyka miłości: ja, ty, on, my, wy. Do tej odwiecznej gramatyki miłości został zaproszony człowiek. Trójca Święta pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest miłością w sobie samym i jest miłością do nas, gdyż stał się człowiekiem i ma w sobie międzyosobową przestrzeń, by przyjąć nas do swej wiecznej wspólnoty.

 

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM / PIOTR KROPISZ SJ

Bóg, który jest Miłością, nie pozostaje obojętny na los człowieka. Wyciągnął ku nam rękę w Jezusie, oferując darmowy dar Zbawienia. Bez Wcielenia wszyscy podążalibyśmy drogą ku zatraceniu. Dzięki interwencji Boga wszyscy możemy doświadczyć łaski przebaczenia i oczyszczenia.

 

WCIELENIE MIŁOŚCI / PAWEŁ SZPYRKA SJ

Tajemnica Wcielenia jest niezwykłym i wcześniej nieznanym „sposobem” zbliżenia się Boga do człowieka. Bóg nie tylko mówi do człowieka, poucza, pociesza go, ale staje się człowiekiem. W Jezusie jest nam szczególnie bliski, pragnąc doświadczyć człowieczego losu. Ta nowa, niewyobrażalna bliskość jest trudna do zrozumienia i przyjęcia.

 

TEN, KTÓRY BYŁ, STAŁ SIĘ / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ

W każdym z nas musi dokonać się cud Wcielenia, abyśmy mieli życie. Kto nie zjednoczył się z Bogiem i w kim nie dokonało się Wcielenie, nie posiada życia.

 

MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE USTAJE / CZESŁAW WASILEWSKI SJ

Jak w miłości naszej ludzkiej zobaczyć blask Miłości odwiecznej? Święty Paweł w Hymnie o miłości w Pierwszym Liście do Koryntian wskazuje drogę, którą nazywa doskonalszą: drogę miłości. Tę drogę wytycza Bóg, który w Tajemnicy Wcielenia pokazuje, jak On sam nią idzie.

 

ADAMIE, GDZIE JESTEŚ? / GRZEGORZ LOJTEK SJ

Bóg nas kocha i chce nas zbawić. Jak mogę odkryć tę miłość? Gdzie jestem wobec tej wielkiej tajemnicy naszej wiary?

 

KTO PÓJDZIE DO PIEKŁA? / GRZEGORZ JANKOWSKI SJ

W Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa piekło, choć współczesne tłumaczenia Biblii pod wpływem pogańskich mitologii proponują to słowo. Tym niemniej obrazy piekielne zadomowiły się na dobre w chrześcijańskiej wyobraźni i teologii. Św. Ignacy również używa tych potocznych skojarzeń w swoim modlitewnym ćwiczeniu z użyciem wyobraźni. To ignacjańskie ćwiczenie mówi też o decyzjach. Zobaczmy zatem, kto wybiera sobie piekło.

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE / JERZY SEREMAK SJ

W starotestamentalnym mówieniu o miłosierdziu Boga można rozróżnić cztery główne akcenty: miłosierdzie jako przymierze, miłosierdzie jako bezwarunkową więź, miłosierdzie jako odpowiedź, miłosierdzie jako wewnętrzny atrybut. Bóg głosi siebie i swoją naturę jako zwróconą w miłosierdziu ku ludziom.

 

ANIOŁOWIE – ZNAKI BOŻEJ TROSKI / PAWEŁ RAKOWSKI SJ

Jednym z centralnych wydarzeń dla chrześcijan jest zwiastowanie anielskie Maryi. Całej scenie towarzyszy anioł Gabriel, który spełnia swój obowiązek posłańca i przekazuje nowinę o Wcieleniu Syna Bożego. Jak czytać teksty, w których pojawiają się aniołowie? Czego znakiem są te stworzenia?

One comment

Comments are closed.