Manreza

Archiwum

MANREZA 1/2024 (17)
Spis treści:

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

PRZYGOTOWANIE DO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Wolność, którą św. Ignacy Loyola nazywa obojętnością, jest raczej decyzją człowieka i wyrażeniem jego woli niż jakimś stanem, który ma na niego przyjść sam z siebie. To człowiek ma rozpoznać, że chce być wolny, czyli obojętny, i ma zdecydować, że wybiera obojętność.

 

SERCE SZUKAJĄCE POKOJU I NASZE DECYZJE / LESZEK MĄDRZYK SJ
Jeśli w podejmowanych przez nas decyzjach pragniemy szukać tego, co Bogu się podoba, czyli również prowadzi do naszego szczęścia i pokoju serca, potrzebujemy wolności wewnętrznej. Potrzebujemy wglądu w siebie, by rozpoznać przywiązania do rzeczy, które mogą być przeszkodą w realizowaniu woli Bożej.

 

OBOJĘTNOŚĆ – PODSTAWOWE KRYTERIUM WYBORU WEDŁUG ŚW. IGNACEGO / TOMASZ ORTMANN SJ
Aby dokonać właściwego wyboru, nie jest istotne to, by unikać zła, czy nawet, by zdecydować się na czynienie dobra, ale chodzi przede wszystkim o czynienie tego, co jest bardziej miłe Bogu, co przyniesie większą chwałę Jego Boskiemu Majestatowi.

 

PRZYCZYNA NIEPOKOJU SERCA. O NIEUPORZĄDKOWANYCH PRZYWIĄZANIACH / TADEUSZ HAJDUK SJ
Należy odróżnić za św. Ignacym przywiązanie złe od przywiązania nieuporządkowanego i uporządkowanego. Kryterium rozróżnienia pochodzi z motywacji miłości.

 

OSIĄGNĄĆ POKÓJ SERCA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Duchowy pokój serca można utracić na dwa sposoby: przez grzech oraz przez nieuporządkowane uczucia. Grzech narusza jedność z Bogiem, natomiast nieuporządkowane uczucia zaburzają hierarchię wartości w odniesieniu do Niego. Grzech łatwo zdefiniować, lecz z uczuciami nieuporządkowanymi już tak łatwo nie jest.

 

ZBADAJ MNIE, BOŻE, I POZNAJ MOJE SERCE…/ JAROSŁAW KUFFEL SJ
Dążymy w naszym życiu do dobra, do wewnętrznego pokoju, ładu w życiu „zewnętrznym i wewnętrznym”. Lecz serce, które nie jest wolne i przepełnione pokojem, nie jest w stanie podejmować dobrych decyzji.

 

NA PODOBIEŃSTWO TRÓJCY. JAK W RELACJACH POZOSTAĆ OSOBĄ WEWNĘTRZNIE WOLNĄ / ELŻBIETA GLEBA
Aby w relacjach pozostać osobą wewnętrznie wolną, trzeba umieć znieść krytykę, odrzucenie i osamotnienie – chociażby przez pewien czas. Tak było z Jezusem, nie inaczej też będzie i z nami w wielu sytuacjach i na to On nas przygotowuje. Ogromną siłą jest świadomość wierności Bogu i własnemu sumieniu.

 

CZY PIENIĄDZE SĄ PRZESZKODĄ DO ZBAWIENIA? / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Relacja osoby do pieniędzy nie jest stanem neutralnym i dlatego czyny ludzkie dokonane w tej sferze podlegają ocenie moralnej. Pieniądze mogą być używane jako narzędzie służące osiągnięciu zbawienia, ale mogą też stać się przeszkodą do zbawienia, kiedy nieodpowiednio się dysponuje nimi.

 

„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU”. NA CZYM POLEGA UBÓSTWO DUCHOWE I DLACZEGO JEST ONO WAŻNE? / TOMASZ NOGAJ SJ
Autentycznie ubogi w duchu to człowiek szczęśliwy, spełniony. To człowiek bezinteresownie kochający pełnią serca, na wzór Boga Ojca, bezinteresownie kochającego swoje dzieci.

MANREZA 4/2023 (16)
Spis treści:

LEPIEJ POZNAĆ, ABY WIĘCEJ POKOCHAĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO! / DARIUSZ MICHALSKI SJ
Kontemplacja Narodzin Jezusa, może stanowić swoiste lekarstwo na drodze odzyskiwania zdrowego i prawdziwego obrazu Boga. Popatrzmy, co nam, ludziom żyjącym w XXI wieku, doświadczającym kryzysu Kościoła i wiary, może dać to niezwykłe ćwiczenie duchowe.

 

ZAPROSZENI DO DOMU CHLEBA / ROBERT WIĘCEK SJ
I położyła go w żłobie… został umieszczony jak pasza w żłobie… zbliżając się teraz do żłóbka, nawet do Jego własnego stołu, nie znajdujemy już paszy, ale chleb z nieba, który jest ciałem życia.

 

OGOŁOCONY BÓG / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Chrystus żyjący w chwale Ojca ogołaca się z niej, by pojawić się między ludźmi jako ich brat. Bóg staje się widzialny w Jezusie, który na krzyżu objawił Jego istotę – niezwyciężoną miłość. Syn Boży przez stanie się człowiekiem i swoje życie doprowadził do ustanowienia nadprzyrodzonej rzeczywistości, którą jest adoracja Boga.

 

UBÓSTWO „MIEJSCEM” NARODZIN BOGA / MATEUSZ IGNACIK SJ
Środowisko, w którym rodzi się Jezus, jest środowiskiem ubogim. Cała Jego ziemska droga jest drogą człowieka ubogiego, od narodzin w Betlejem aż po śmierć na Krzyżu. Czy przyjście Boga w ludzkim ciele nie stanowi dla nas istotnej lekcji człowieczeństwa? Jaką prawdę o człowieku objawia nam Bóg, który stał się człowiekiem?

 

BEZ MIŁOŚCI NIE DA SIĘ NASLADOWAĆ BOGA W JEGO POKORZE
/ DARIUSZ DAŃKOWSKI SJ
„…uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…” (Mt 11,29). Jezus jest obecnością samego Boga, który we Wcieleniu dopasował się do naszych ziemskich warunków. Bez miłości nie zrozumiemy Jego pokory. Bóg uniżył się po to, by pokazać, że najprawdziwsi jesteśmy wtedy, gdy potrafimy uczynić bezinteresowny dar z siebie.

 

POD SZTANDAREM KRÓLA POKOJU / ZBIGNIEW JAŁBRZYKOWSKI SJ
Co oznacza anielskie orędzie „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”?. Czy chrześcijanie pogrążeni w walce, jaką jest żywot ludzki, mają wiarygodny „projekt” pokoju? Odpowiedź kryje się w tytule ich Zbawiciela – Króla Pokoju, a formą doświadczenia tego pokoju w świecie rozdzieranym konfliktami może stać się ignacjańska obojętność.

 

ZOBACZYĆ OBLICZE BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Arka Przymierza, Przybytek i miejsce Święte Świętych w świątyni jerozolimskiej są obliczem Bożym, ale są też zapowiedzią Chrystusa oraz wyjaśnieniem, jak Jezus Chrystus, będąc Bogiem, był również człowiekiem; jak zrozumieć Jego dwie natury: boską i ludzką.

 

BÓG SZUKA JÓZEFA, JÓZEF SZUKA BOGA / WACŁAW OSZAJCA SJ
Bóg szuka człowieka, a człowiek szuka Boga. Można powiedzieć, że w tym poszukiwaniu człowieka przez Boga i Boga przez człowieka Bóg będzie nas zawsze zaskakiwał.

 

IKONA – OGLĄDAĆ TAJEMNICĘ WCIELENIA / JACEK WRÓBEL SJ
Kogo lub co przedstawia nam ikona Chrystusa? Czy jest tylko pamiątką, jaką człowiek „sprawił sobie” w odpowiedzi na pragnienie, tęsknotę i potrzebę wyobraźni, aby zatrzymać przy sobie żyjącego dwa tysiące lat temu Jezusa z Nazaretu? Autor przedstawia perspektywę teologiczną ikony i wyjaśnia, jak poprzez wiarę, możemy zasmakować jej duchowej substancji.

MANREZA 3/2023 (15)
Spis treści:

 

PIERWSZA I PODSTAWOWA PRAWDA WIARY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

STWORZENI PRZEZ TRÓJCĘ I DLA TRÓJCY / DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Bóg jest Trójcą i jest w nim cała gramatyka miłości: ja, ty, on, my, wy. Do tej odwiecznej gramatyki miłości został zaproszony człowiek. Trójca Święta pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest miłością w sobie samym i jest miłością do nas, gdyż stał się człowiekiem i ma w sobie międzyosobową przestrzeń, by przyjąć nas do swej wiecznej wspólnoty.

 

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM / PIOTR KROPISZ SJ

Bóg, który jest Miłością, nie pozostaje obojętny na los człowieka. Wyciągnął ku nam rękę w Jezusie, oferując darmowy dar Zbawienia. Bez Wcielenia wszyscy podążalibyśmy drogą ku zatraceniu. Dzięki interwencji Boga wszyscy możemy doświadczyć łaski przebaczenia i oczyszczenia.

 

WCIELENIE MIŁOŚCI / PAWEŁ SZPYRKA SJ

Tajemnica Wcielenia jest niezwykłym i wcześniej nieznanym „sposobem” zbliżenia się Boga do człowieka. Bóg nie tylko mówi do człowieka, poucza, pociesza go, ale staje się człowiekiem. W Jezusie jest nam szczególnie bliski, pragnąc doświadczyć człowieczego losu. Ta nowa, niewyobrażalna bliskość jest trudna do zrozumienia i przyjęcia.

 

TEN, KTÓRY BYŁ, STAŁ SIĘ / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ

W każdym z nas musi dokonać się cud Wcielenia, abyśmy mieli życie. Kto nie zjednoczył się z Bogiem i w kim nie dokonało się Wcielenie, nie posiada życia.

 

MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE USTAJE / CZESŁAW WASILEWSKI SJ

Jak w miłości naszej ludzkiej zobaczyć blask Miłości odwiecznej? Święty Paweł w Hymnie o miłości w Pierwszym Liście do Koryntian wskazuje drogę, którą nazywa doskonalszą: drogę miłości. Tę drogę wytycza Bóg, który w Tajemnicy Wcielenia pokazuje, jak On sam nią idzie.

 

ADAMIE, GDZIE JESTEŚ? / GRZEGORZ LOJTEK SJ

Bóg nas kocha i chce nas zbawić. Jak mogę odkryć tę miłość? Gdzie jestem wobec tej wielkiej tajemnicy naszej wiary?

 

KTO PÓJDZIE DO PIEKŁA? / GRZEGORZ JANKOWSKI SJ

W Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa piekło, choć współczesne tłumaczenia Biblii pod wpływem pogańskich mitologii proponują to słowo. Tym niemniej obrazy piekielne zadomowiły się na dobre w chrześcijańskiej wyobraźni i teologii. Św. Ignacy również używa tych potocznych skojarzeń w swoim modlitewnym ćwiczeniu z użyciem wyobraźni. To ignacjańskie ćwiczenie mówi też o decyzjach. Zobaczmy zatem, kto wybiera sobie piekło.

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE / JERZY SEREMAK SJ

W starotestamentalnym mówieniu o miłosierdziu Boga można rozróżnić cztery główne akcenty: miłosierdzie jako przymierze, miłosierdzie jako bezwarunkową więź, miłosierdzie jako odpowiedź, miłosierdzie jako wewnętrzny atrybut. Bóg głosi siebie i swoją naturę jako zwróconą w miłosierdziu ku ludziom.

 

ANIOŁOWIE – ZNAKI BOŻEJ TROSKI / PAWEŁ RAKOWSKI SJ

Jednym z centralnych wydarzeń dla chrześcijan jest zwiastowanie anielskie Maryi. Całej scenie towarzyszy anioł Gabriel, który spełnia swój obowiązek posłańca i przekazuje nowinę o Wcieleniu Syna Bożego. Jak czytać teksty, w których pojawiają się aniołowie? Czego znakiem są te stworzenia?

MANREZA 2/2023 (14)
Spis treści:

 

UGAŚ BOŻE PRAGNIENIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

LECTIO DIVINA. METODA „BOSKIEGO CZYTANIA” / DARIUSZ PIÓRKOWSKI SJ
Lectio divina przygotowuje nasze władze duchowe do tego, aby Bóg Sam powoli przemieniał nas w Siebie. To droga, która pozwala nam powoli przejść od powierzchownej relacji do doświadczenia prawdziwego Boga i zaangażowania w dojrzałą przyjaźń z Nim.

 

ADORACJA – JAK MODLIĆ SIĘ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM / S. MARIA ESTERA OCD
Wśród różnych form modlitwy jedną z bardziej popularnych jest adoracja eucharystyczna. Praktykowało ją wielu świętych, również wielu współczesnych znawców życia duchowego podpowiada, że warto ją podjąć. Jednak kiedy już siadamy czy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, często nie wiemy, co robić dalej.

 

MODLITWA PSALMAMI / ALEKSANDER JACYNIAK SJ
Psalmy są wielką szkołą modlitwy, w której człowiek nie tylko uczy się tego, jak się modlić, ale uczy się modlitwy dyktowanej mu niejako przez Boga.

 

LITURGIA JAKO MODLITWA / MAREK BLAZA SJ
Ważną rolę w życiu duchowym chrześcijanina odgrywa modlitwa osobista, prywatna. Nie jest ona jednak w stanie zastąpić liturgii, która stanowi punkt odniesienia dla oddawania czci Bogu w świętym zgromadzeniu, jakim jest Kościół.

 

PIERWSZY SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 238-248) / ROBERT GRZYWACZ SJ
Wychodząc od przykazań lub grzesznych sposobów myślenia, dokonujemy wejrzenia w realia naszego życia, starając się przy pomocy Bożej łaski i Jego słowa wyczuć, odkryć, jaki konkretny kształt w danych okolicznościach życiowych mogłoby przybrać naśladowanie sposobu bycia Jezusa lub Maryi.

 

KONTEMPLACJA SŁOWA – DRUGI SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 249-257) / TOMASZ ORTMANN SJ
Modlitwa, która nadaje wartość słowom zwyczajnym i powszednim. Metoda, która pozwala rozważać, smakować i znajdować pociechę w słowach modlitw, które znamy na pamięć i często wypowiadamy je mechanicznie.

 

MODLITWA W RYTM ODDECHU / GRZEGORZ GINTER SJ
Modlitwa w rytm oddechu jest drogą do lepszego zjednoczenia z Bogiem. Człowiek swoim oddechem i słowem wypowiadanym pomiędzy wdechem a wydechem niejako wzdycha do Tego, za którym tęskni.

 

MODLITWA KONTEMPLACYJNA TO SŁUCHANIE / DAMIAN CZERNIAK SJ
Rekolekcje kontemplatywne według metody o. Franza Jalicsa SJ to nauka słuchania i ćwiczenia się we wrażliwości na otaczającą mnie rzeczywistość. Zaczynając od tego, co dokoła mnie, stopniowo wchodzę w głąb siebie.

 

KONTEMPLACYJNA PROPOZYCJA FRANZA JALICSA SJ / JAVIER MELLONI SJ
Modlitwa nie jest czynnością oderwaną od życia, ale jest jego zagęszczeniem, punktem dojścia i punktem wyjścia dla powrotu do naszych zwykłych spraw z większą energią, otwartością i jasnością.

MANREZA 1/2023 (13)
Spis treści:

 

MODLITWA – DROGA DWUKIERUNKOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

ĆWICZENIA DUCHOWE. SPOSÓB NA TO, BY ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ FORMĘ DUCHOWĄ / JÓZEF AUGUSTYN SJ

Celem ćwiczeń fizycznych jest poprawa kondycji fizycznej, celem ćwiczeń duchowych jest usunięcie uczuć nieuporządkowanych oraz szukanie i znalezienie woli Bożej. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają wysiłku i nabycia pewnej techniki.

 

MODLITWA JAKO SPOTKANIE OSÓB / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Rozum, pamięć i wola pomagają człowiekowi zrealizować jego powołanie do komunii z Bogiem-Miłością. Decydujące znaczenie ma wolność, która jest warunkiem miłości. Ani rozum, ani pamięć nie są w stanie Go objąć, ale spełniają ważną rolę w drodze do miłości.

 

ZANURZAJĄC SIĘ W GŁĄB. ROLA WYOBRAŹNI W MODLITWIE / TOMASZ OLENIACZ SJ
Wyobraźnia stanowi jeden z ważniejszych wymiarów naszej ludzkiej egzystencji. Św. Ignacy postanowił zastosować wyobraźnię do modlitwy i spotkania z Bogiem. Zdał sobie bowiem sprawę, jak wielką siłę kształtowania serca i relacji z Jezusem ma modlitwa oparta na wyobraźni.

 

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ / KRZYSZTOF DZIEŃKOWSKI SJ 
Są różne formy modlitwy (spotkań). Medytacja proponowana przez św. Ignacego, żeby mogła wydać owoc spotkania ze sobą i z Bogiem, potrzebuje osobistego zaangażowania.


METODA KONTEMPLACJI IGNACJAŃSKIEJ / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Czym jest kontemplacja? Święta Teresa z Ávila pisze: „Kontemplacja myślna [jest] … związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha”. Jak jednak mogę się spotkać i rozmawiać z Bogiem, który jest niewidzialny?

 

KONTEMPLACJA Z ZASTOSOWANIEM ZMYSŁÓW / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Kontemplacja z zastosowaniem zmysłów angażuje zmysłowy wymiar pamięci. Modlitwa ta umożliwia jeszcze głębszy kontakt z przedmiotem modlitwy, niż dzieje się to podczas rozważania czy medytacji Słowa Bożego.

 

ROZWAŻANIE JAKO RODZAJ MODLITWY W ĆWICZENIACH DUCHOWYCH / JACEK POZNAŃSKI SJ
Ten typ modlitwy uwzględnia fakt, że wiara posiada treści intelektualne, które są w dużej mierze zrozumiałe dla rozumu i które wierzący powinien sobie przyswoić zgodnie ze swoją rozumną naturą. Tak więc rozmyślanie to sposób modlitwy, który kładzie nacisk na poznanie Bożych prawd.

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ. WARUNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MODLITWY / LESZEK MĄDRZYK SJ

Masz pragnienie, aby głębiej przeżywać osobistą modlitwę? W artykule znajdziesz kilka praktycznych rad, jak to zrobić.

 

CZYTAĆ PISMO WE WSPÓLNOCIE / RAFAŁ STRUGIŃSKI SJ

Teksty Pisma św. można odczytywać na wiele różnych sposobów. Jak pogodzić to z faktem, że Pismo jest niezmiennym Słowem Bożym skierowanym do człowieka? Czy Bóg nie mówi tego samego? Czy każdy słyszy coś innego?

 

MÓDL SIĘ I DZIAŁAJ, CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOGIEM / GRZEGORZ GINTER SJ
Duchowość ignacjańska prowadzi człowieka do współdziałania z Bogiem. Ta współpraca jest głębokim przenikaniem się tego, co boskie, z tym, co ludzkie, tego, co widzialne, z tym, co niewidzialne.

MANREZA 4/2022 (12)
Spis treści:

 

Naśladowanie Chrystusa / Marek Kruszyński SJ

 

On woła cię / Dariusz Michalski SJ
Całe życie uczymy się przyjmować z wdzięcznością Boże dary i udzielać na nie własnej, wolnej i pełnej pasji odpowiedzi miłości i służby.

 

Jezus Chrystus – jedyny wzór życia człowieka / Marek Wójtowicz SJ
Chrześcijańskie powołanie polega na tym, by trwać na ewangelicznej drodze z Jezusem. To powołanie jest bardzo osobiste, dlatego nikt nie może nas zastąpić. Zakłada ono nasz codzienny trud modlitwy i zgłębiania słowa Bożego, by wciąż na nowo odszukiwać Jezusa.

 

Iść „za” czy „z” Jezusem? / Marek Kruszyński SJ
Rozważając historię wyjścia Izraelitów z Egiptu, można zaobserwować dwie grupy ludzi – jedni idą za Mojżeszem, a inni idą z Mojżeszem. Kiedy przyjrzymy się obu grupom, bardziej zrozumiała stanie się różnica użycia przyimków w zwrotach „iść za” i „iść z” Jezusem.

 

Droga ucznia / Paweł Szpyrka SJ
Autor przedstawia cztery charakterystyczne postawy ucznia w relacji do Jezusa: być z Nim, głosić Go, słuchać i kochać. W każdej Ewangelii uczeń odnajdzie zachętę, by wejść na drogę formacji swojego serca.


Modlitwa i misja / Bogusław Steczek SJ
Jezus, wędrując i nauczając, pośród najbardziej intensywnej działalności szukał długich chwil (najczęściej nad ranem lub nocą), by rozmawiać ze swym Ojcem, pragnąc pełnić Jego wolę. Tłumaczył swym uczniom: „Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. […] nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.


Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem / Marcin Baran SJ
Intensywna miłość, którą żywi Jezus do człowieka, nie wymaga specjalnego komentarza – wystarczy spojrzeć na krzyż. Spróbujemy się natomiast przypatrzeć temu, w jaki sposób wcielony Syn Boży tę miłość ukazuje w Swoich czynach i słowach.


Stworzeni na „obraz” i „podobieństwo” Boga / Jerzy Seremak SJ
Człowiek „jest” jak Bóg, a zarazem w swojej historii życia „staje się” jak Bóg. Aby stawać się „jak Bóg”, człowiek musi słuchać Boga jako Nauczyciela, być posłusznym Jego nauczaniu na temat tego, jak być w stworzonym dla niego świecie, aby żyć, a nie zginąć.


Doskonałość, czyli o miłości, która daje siłę, by kochać / Zbigniew Jałbrzykowski SJ
„Doskonałość chrześcijańska” to sformułowanie, które być może trąci myszką, ale czy chrześcijanie powinni zapomnieć o tej aspiracji w świecie tak bardzo konkurencyjnym i nastawionym na samorealizację jak nasz? Dlatego nie chcę pisać ani o doskonałości, ani o tym, co daje power do ścigania się, ale o tym, dlaczego trudno nam obejść się bez miłości do kogoś, kogo nie widać.


Misja i wizja św. Ignacego Loyoli / Rafał Huzarski SJ
Praca nad własną misją i wizją jest koniecznym elementem duchowości chrześcijańskiej, gdyż dążenie do świętości bez określania konkretnego i zharmonizowanego z okolicznościami kierunku własnego życia wydaje się utopią i marnowaniem czasu.


Idźcie i głoście Ewangelię / Grzegorz Dobroczyński SJ
Ewangelizacja nie jest jednostronnym „nadawaniem orędzia”, ale wejściem w relację z tymi, ku którym Kościół się zwraca. Trzeba więc dociekać sytuacji świata, kontekstu kulturowego i społecznego życia ludzi.

MANREZA 3/2022 (11)
Spis treści:

 

Nie możesz go nie zobaczyć / Marek Kruszyński SJ

 

Być albo nie być „chrześcijanina przyszłości” / Dariusz Kowalczyk SJ
„Chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie” – te słowa Karla Rahnera, wypowiedziane prawie pół wieku temu, są dziś jeszcze bardziej aktualne niż wówczas. Nie chodzi tu o mistykę pełną nadzwyczajnych zjawisk, ale o osobiste doświadczenie Boga w codzienności.

 

Bóg, który doświadcza człowieka / Czesław Wasilewski SJ
Bóg – ojciec, Bóg – przyjaciel, Bóg – oblubieniec. A Bóg – nauczyciel? Jak ten obraz może pomóc nam budować relację z Bogiem, którego miłość polega nie tylko na bezwarunkowej afirmacji, ale także na prowadzeniu i uzdalnianiu nas do tego, byśmy stawali się coraz lepsi?

 

O potrzebie uczenia się Boga / Tadeusz Drozdowicz SJ
Doświadczanie Boga ma wiele form – od zwyczajnych po niezwykłe – i każda z nich jest dla człowieka darem przyjaźni i zaproszeniem do współpracy. Bywają jednak błędy w tym procesie i one sprowadzają na manowce.

 

Bóg we wszystkim – wszystko w Bogu / Michał Masłowski SJ
Czy Bóg jest naprawdę w moim sercu, czyli w każdym moim uczuciu, w emocjach, we wszystkim, co mnie stanowi? Czy potrafię widzieć Jego obecność we wszystkim, co mnie otacza?

 

Szukając i znajdując Boga… / Henryk Droździel SJ
Boga możemy spotkać na drodze naszej codzienności. Dlatego ważne jest, aby podjąć fascynujące wyzwanie szukania i odkrywania tej drogi, tego obszaru, tej naszej ziemi świętej, na której On się nam objawia.

 

Sakra-mentalność / Paweł Sawiak SJ
Święty Ignacy z Loyoli regularnie widywał podczas Eucharystii realnie obecnego Jezusa. „Widział jasno zmysłem swoim, jak Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny w tym Najświętszym Sakramencie”. W jaki sposób Jezus chciał, abyśmy podczas Mszy św. zachowywali się my sami?

 

Dawca, dar i obdarowany / Krzysztof Dzieńkowski SJ
Cudzołożnice, celnicy i grzesznicy wyprzedzają nas w drodze do królestwa, bo nie mają już czym handlować. Ich puste ręce, bez żadnych zasług, mogą wszystko przyjąć. To właśnie jest chrześcijańska wdzięczność – mieć puste ręce w relacji do Ojca.

 

Chrześcijański mindfulness / Monika Guzewicz
Chrześcijański mindfulness jest doświadczeniem modlitwy opartej na zauważaniu tego, co jest dookoła, i odbieraniu świata poprzez wszystkie zmysły. Jest to również większe skupienie na swoich odczuciach i przeżyciach po to, by świadomiej i pełniej doświadczać relacji z Panem Bogiem w każdych okolicznościach życia.

 

Świadomość obecności Boga w modlitwie i życiu / Jacek Poznański SJ
Świadomość Bożej obecności zawsze miała wielkie znaczenie dla życia wierzących w Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie chrześcijańska duchowość opierała się na przekonaniu, że Bóg jest obecny w świecie i w Kościele, a człowiek jest wezwany do osobistego spotkania z Nim zawsze i wszędzie.

 

Modlitwa jako Spotkanie. Uwagi św. Ignacego / Ryszard Friedrich SJ
„Chciałbym się lepiej modlić… i nie wychodzi”. Co zrobić, aby modlitwa stała się głębsza, bardziej nasycająca? Św. Ignacy swoimi krótkimi i rzeczowymi uwagami może nam w tym pomóc. Jego wskazówki nie są sztywnym schematem, ale zachęcają do tego, żeby uczyć się własnego podejścia do metody modlitwy.

MANREZA 2/2022 (10)
Spis treści:

 

Ujrzeć wszystko na nowo / Marek Kruszyński SJ

 

Trudności duchowe św. Ignacego – jak sobie z nimi radził? / Leszek Mądrzyk SJ
Autor opisuje w artykule trudny etap duchowej drogi św. Ignacego Loyoli oraz przedstawia, jaki był wtedy Ignacy oraz w jaki sposób poradził on sobie z trudnościami duchowymi, tj. z pokusami i doświadczeniami próby.

 

Kryzys duchowy – zasada rozwoju / Marek Kruszyński SJ
Kryzys duchowy domaga się zmiany myślenia o sobie i o Bogu, jest czasem oczyszczenia, w którym dokonuje się przewartościowanie, szukanie i znajdowanie tego, co jest w wierze i w Kościele najważniejsze.

 

Nikt nie ocali się sam / Paweł Szpyrka SJ
Konfrontacja ludzi wierzących ze światem rodzi w ich sercach i umysłach stany napięcia i niepokoju szczególnie w sytuacjach, kiedy ich przekonania wywołują sprzeciw czy opór otoczenia. Autor wskazuje cztery obszary przeżywanych trudności.

 

Strapienie – szansa czy porażka? / Jerzy Sermak SJ
Czym jest strapienie i jak się przed nim bronić? Istnieje pokusa myślenia o strapieniu w kategoriach złego samopoczucia. Dla św. Ignacego to coś szerszego. W ogólnym zarysie, gdy doświadczam strapienia, brakuje mi wiary, nadziei i miłości oraz poczucia bliskości Boga.

 

O pokusie religijności idyllicznej / Roman Swoboda SJ
Coraz większą popularność zdobywa tzw. teologia sukcesu, która koncentruje się na dostrzegalnym efekcie działania Boga. Tu znajduje się źródło religijności idyllicznej wyrażanej instrumentalnym podejściem do modlitwy i praktyk duchowych, których stosowanie ma zagwarantować sukces doczesny.

 

Wewnętrzny konflikt i walka o wolność / Piotr Kasiłowski SJ
Chrześcijanin jest człowiekiem walki, pozytywnie nastawionym do życia, otwartym na impulsy Ducha, który zwalcza w nim zło. Zwycięstwo pochodzi od Ducha. Kto jest Mu uległy, zwycięża pokusę, często wcale o tym nie myśląc.

 

Siedem chorób duszy / Paweł Kowalski SJ
Myśląc o swojej drodze wiary, jesteśmy nastawieni na pasmo sukcesów. Przy okazji mamy wrażenie, że tych sukcesów Bóg od nas oczekuje. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że każdy zmagał się z pewnymi „chorobami” duchowymi.

 

Asceza – dyskretna troska o NAJważniejsze… / Piotr Aszyk SJ
Asceza to ukryta miłość wpisana w codzienność życia, której bliżej do monotonii Nazaretu niż spektakularnych cudów. Cechuje ją umiar towarzyszący dyskretnemu oderwaniu się od siebie i radość, jaką może cieszyć się człowiek świadomy wewnętrznej wolności oraz duchowego pokoju.

 

Rozwój duchowy. Towarzyszenie i kierownictwo duchowe / Jacek Marszałek
Towarzyszenie i kierownictwo duchowe to asystowanie w różnym zakresie drugiej osobie w jej procesie duchowym. Czym jest duchowość w perspektywie wewnętrznej? Kim jest osoba towarzysząca lub kierownik duchowy? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomocne będzie spojrzenie na dynamikę procesu duchowego przez pryzmat psychologii głębi.


Mistyka bez Boga – czy to możliwe? / Wacław Oszajca SJ
Przeżycie śmierci wyprowadza człowieka z zamknięcia wszelkiej wymiarowości, pozwala pogodzić się z przemijalnością wszystkiego i jednocześnie w doczesności posmakować wieczności.

MANREZA 1/2022 (9)
Spis treści:

 

PORZĄDKOWANIE GŁĘBI ŻYCIA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

GŁĘBIA, KTÓRA PRZYZYWA GŁĘBIĘ / JÓZEF AUGUSTYN SJ
„Myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55,8). Paralelnie do tych słów prawdziwe w ustach Boga będą również słowa: „Moje pragnienia nie są waszymi pragnieniami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak moje pragnienia – nad waszymi”.

 

POTRZEBY, PRAGNIENIA I MĄDROŚĆ PUSTYNI / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
W codzienności bywamy targani sprzecznymi pragnieniami i potrzebami, i sami nie rozumiemy, o co tak naprawdę nam chodzi. Czasem chcielibyśmy po prostu rzucić to wszystko i uciec…

 

ROZEZNAWANIE PRAGNIEŃ / TOMASZ ORTMANN SJ
W duchowości ignacjańskiej bardzo ważną rolę odgrywają pragnienia. Nie oznacza to jednak ich absolutyzacji. Stanowią one punkt wyjścia dla rozeznania.

 

ROZEZNAWANIE PRAGNIEŃ I PODĄŻANIE ZA DUCHEM ŚWIĘTYM / MICHAEL IVENS SJ
Pragnienie samo w sobie należy do istoty duchowości chrześcijańskiej. Centralne znaczenie ma tu pragnienie samego Boga. Jest ono punktem odniesienia, względem którego inne pragnienia nabierają właściwego znaczenia.

 

TRZEBA PRAGNĄĆ I WYBIERAĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Duchowość ignacjańską można określić jako drogę „pragnień i decyzji” prowadzącą stworzenie do komunii ze Stwórcą.

 

„CHCĘ I PRAGNĘ” WEDŁUG ĆWICZEŃ DUCHOWYCH ŚW. IGNACEGO LOYOLI / WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ
Pragnienia duchowe są istotnym wymiarem w życiu chrześcijanina. Miały one szczególne znaczenie także dla św. Ignacego Loyoli. Na różnych etapach Ćwiczeń duchowych wychowuje rekolektanta do coraz większych pragnień oraz do hojnych i wielkodusznych decyzji podejmowanych z miłości do Jezusa Chrystusa.

 

DUSZA MOJA PRAGNIE BOGA… / ROBERT GRZYWACZ SJ
Ktoś, kto świadomie przeżywa swoje życie, dostrzega drzemiący w sobie konflikt pragnień. Napięcie między nimi odzwierciedla pęknięcie między stanem faktycznym, w jakim ktoś się znajduje, a przyświecającym mu ideałem. W tym zapętlonym doświadczeniu bierze początek pragnienie Boga…

 

CZEGO PRAGNIESZ? / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6,12). Parafrazując słowa św. Pawła, można powiedzieć, że człowiek odczuwa wiele pragnień, ale dążenie do zaspokojenia ich wszystkich nie zawsze przynosi mu korzyść.

 

O WZGLĘDNOŚCI SZCZĘŚCIA / MATEUSZ PAWŁOWSKI SJ
Czym właściwie jest szczęście? Dlaczego każdy z nas (lub prawie każdy) chciałby być szczęśliwy? Wreszcie, gdzie poszukiwać szczęścia i jakie strategie stosować, ażeby szczęścia we własnym życiu doświadczyć?

 

GŁODY WSPÓŁCZESNYCH NIESPOKOJNYCH SERC / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Głód to uczucie, które towarzyszy nam każdego dnia. Żyjąc w krajach rozwiniętych, ten fizyczny łatwo jest zaspokoić, ale są jeszcze inne głody. Jak moja duchowość może pomóc sobie z nimi poradzić?

 

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY? / ADELA LEMAŃSKA
Maria Magdalena była opętana przez siedem demonów. Samarytanka miała pięciu mężów i żyła w związku z kolejnym mężczyzną. Czego pragnęły owe kobiety, spotykając Jezusa?

 

WSPÓLNOTA W DRODZE OTWARTA NA DUCHA / PAWEŁ SZPYRKA SJ 

MANREZA 4/2021 (8)
Spis treści:

PODSTĘPY ANIOŁA ŚWIATŁOŚCI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

BOGACTWO, PRÓŻNA CHWAŁA I PYCHA W PROCESIE NAWRÓCENIA ŚW. IGNACEGO LOYOLI / JACEK POZNAŃSKI SJ
W procesie duchowym, który przechodził św. Ignacy, ważną rolę odgrywała konfrontacja z subtelnymi przejawami trzech pożądliwości. Bóg pozwalał mu je odczuć, zmierzyć się z nimi, aby mógł nauczyć się je rozpoznawać i walczyć z nimi. Dzięki temu Ignacy przeszedł wewnętrzne oczyszczenie. To umożliwiło mu prowadzenie autentycznego życia duchowego, które polega na posłuszeństwie Bogu i Jego woli.

 

POKUSA CZY NATCHNIENIE? / ROBERT WIĘCEK SJ
Pokusa czy natchnienie? – oto jest pytanie. Zależy to od autora, od którego myśl, sytuacje, osoby czy wydarzenie pochodzą. Tak więc to nie kwestia umiejętności rozpoznawania, a bardziej trwania przy właściwym Źródle. Z dobrego drzewa są dobre owoce i nie da się tutaj nic innego wykombinować.

 

CREDO ZABÓJCY. TRZY PODSTĘPNE ZASADY WALKI WEDŁUG REGUŁ ROZEZNAWANIA DUCHÓW ŚW. IGNACEGO LOYOLI / RAFAŁ HUZARSKI SJ
Zasada strategii wroga – ducha złego, który przechodzi do ataku, pomaga uzmysłowić sobie, jakie środki osłonowe powinny być zastosowane, zanim jeszcze atak nastąpi.

 

CZY I JAK ODPOWIADAĆ NA ZŁO? KILKA INTUICJI ŚW. IGNACEGO LOYOLI / JAROSŁAW KUFFEL SJ
Czy życie duchowe to tylko sukcesy? Czy pokusy są groźne dla życia? Jak z nimi walczyć i co w tym względzie proponuje święty Ignacy z Lo­yoli? Jedną z cech duchowości ignacjańskiej, jest zasada „agere contra”, czyli „działać przeciw”. Jest to narzędzie do „przekraczania siebie”, aby siebie lepiej zrozumieć, poznając swoje słabe i mocne strony. To również narzędzie do porządkowania swoich uczuć, postaw i czynów.

 

PRÓBA CZY POKUSA? / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ
Nie sposób analizować zagadnienia pokusy bez uwzględnienia istotnego punktu odniesienia, jakim jest Stary Testament. Celem artykułu jest próba odtworzenia biblijnego rozumienia rzeczywistości „pokusy-próby”.

 

POKUSY – CZY TO TYLKO ZŁO? / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Pokusę zazwyczaj traktuje się jako zło, całkowicie pomijając jej pozytywny wymiar. Okazuje się, że pokusa sama w sobie jest ambiwalentna. Jej pozytywna strona ujawnia się w pełni wtedy, gdy kuszony, czy to opierając się jej, czy po upadku, sięgnie po Bożą pomoc.

 

NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE / WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ
Od lat toczy się w niektórych gremiach dyskusja nad jednym ze sformułowań Modlitwy Pańskiej – „nie wódź nas na pokuszenie”. Tymi słowami nie modlimy się o to, aby Pan Bóg nas nie kusił do złego, ani też nie prosimy Go o to, abyśmy byli wolni od pokus.

 

O MIŁOŚCI ROZTROPNEJ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Miłość roztropną stosuje się przeciwko pokusie pobożnego zapału i świętej nieomylności. Miłość ta prowadzi do rozpoznania, czy dane poruszenie wewnętrzne jest oby na pewno natchnieniem Bożym oraz minimalizuje przeszkody stawiane Duchowi Świętemu przez nie do końca uświadomione ograniczenia własne.

 

NATCHNIENIE BIBLIJNE / JERZY SEREMAK SJ
Aby usłyszeć Boga i iść przez życie zgodnie z tym, co mówi, należy respektować Go w Jego biblijnym słowie, odczytując wiernie, „co mówi tekst”, a nie używać biblijnych tekstów do głoszenia tego, co „mówię ja”.

MANREZA 3/2021 (7)
Spis treści:

KURS NA BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DROGA OCZYSZCZENIA IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

Nawrócenie przypomina bardziej wędrówkę nomadów w określonym kierunku niż natychmiastową teleportację z jednego miejsca w drugie, która jest możliwa jedynie w filmach science fiction.

 

DUCHOWA ŚLEPOTA / GRZEGORZ GINTER SJ
Okazuje się, że dobre rzeczy czasami mogą nam przysłaniać Boga i choć jesteśmy rozpaleni pragnieniem, by Mu służyć, to dusza może pozostawać ślepa.

 

TAJEMNICA GRZECHU / STANISŁAW BIEL SJ
Grzech, który jest odrzuceniem prawdziwej miłości, wynika niewątpliwie ze źle wykorzystanej wolności. Geneza grzechu sięga świata duchów czystych i pierwszych rodziców w raju.

 

GRZECH PIERWORODNY / HENRYK PIETRAS SJ
Mówi się, że chrzest gładzi grzech pierworodny, ale jego skutki pozostają. Często słyszy się o konsekwencjach grzechu pierworodnego, ale trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest ten grzech i jak się on ma do grzechu mojego osobistego.

 

IGNACJAŃSKI RACHUNEK SUMIENIA / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Ignacjański rachunek sumienia jest patrzeniem razem z Bogiem na miniony dzień. Modlitwa ta pomaga odkryć obecność Boga i Jego błogosławieństwo w każdej chwili naszego życia.

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI / CZESŁAW WASILESKI SJ
Czy wiedza o sakramencie pokuty i pojednania, którą wynieśliśmy z katechezy czy to przykościelnej, czy szkolnej, przekłada się na głębię i owocność naszego nawrócenia?

 

GRZECH I DOŚWIADCZENIE / EDWARD YARNOLD SJ
Chrześcijaństwo jest religią grzechu. Jest tak zwłaszcza dlatego, że jest to religia zbawienia. Świadomość grzechu u chrześcijanina jest kontekstem całej jego wiary. Nie zrozumiemy Boga, dopóki nie weźmiemy pod uwagę faktu grzechu.

 

SKRUCHA – CZYM JEST I JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? / TADEUSZ HAJDUK SJ
Dlaczego jest mi trudno wejść na drogę uwolnienia się z konsekwencji, które grzech wniósł w moje życie? Jak osiągnąć skruchę, która jest pragnieniem i postanowieniem zmiany życia oraz towarzyszy nawróceniu serca?

 

SUMIENIE – DUCHOWY GPS / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Potocznie sumienie nierzadko bywa bardziej łączone z grzechem i ze spowiedzią niż z życiem duchowym. W artykule zestawiono wybrane określenia sumienia i omówiono przyczyny tego ograniczającego znaczenie skojarzenia.

 

POCZUCIE WINY W SUMIENIU NIEDOJRZAŁYM / MONIKA GUZEWICZ
Sumienie osoby dojrzałej jest zdolne do stanięcia w prawdzie i przyjęcia konsekwencji swoich czynów. Osoba, która nie ma takiej umiejętności, zmaga się z niedojrzałym poczuciem winy, które objawia tym samym niedojrzałą religijność.

 

DOSKONAŁY AKT PRZEBACZENIA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Świadomość dokonanego aktu przebaczenia pozwala uwolnić się od nieustannego dźwigania ciężaru winy drugiego człowieka. Jak przebaczyć komuś w sposób doskonały i uwolnić się od tego ciężaru?

 

FILOZOF I ZAKONNICA.  Esej o zbrodni, karze, przebaczeniu i miłosierdziu / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
Filozof i zakonnica to personifikacje dwóch dróg, rozumu i wiary, które mogą iść w izolacji obok siebie, mogą też krzyżować się i iść w przeciwnych kierunkach, mogą jednak również spotkać się w harmonii.

MANREZA 2/2021 (6)
Spis treści:

 

WALKA DUCHOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

IÑIGO DE LOYOLA. NARODZINY LEGENDY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Artykuł opowiada o rodzinnych korzeniach i młodzieńczych latach Ignacego Loyoli. Autor próbuje znaleźć w naturze Ignacego elementy, dzięki którym – z udziałem łaski – stał się on liderem wśród pierwszych towarzyszy, założycielem zakonu i świętym.

 

DOŚWIADCZENIA WEWNĘTRZNE IGNACEGO, CZYLI POCZĄTEK DROGI / ZBIGNIEW LECZKOWSKI SJ
Rekonwalescencja na zamku w Loyoli przemieniła Ignacego i rozpoczęła nowy etap w jego życiu. Spotkanie z Bogiem dokonało się na płaszczyźnie jego ludzkich doświadczeń, przez które Ignacy odczytywał obecność i prowadzenie Boga.

 

W POSZUKIWANIU DUCHOWEGO JA / ROBERT GRZYWACZ SJ
Duchowe Ja posiada ścisłą łączność z wartościami, przejawia się w zdolności do rozpoznawania ich prawdziwego znaczenia. Nie lekceważąc przy tym siły „zewnętrznego człowieka”, duchowe Ja nieustannie wzmacnia „człowieka wewnętrznego”. W jakich warunkach się to dokonuje?

 

ROZPOZNAWANIE DUCHÓW A ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ / RYSZARD WTOREK SJ
Uczeń dążący ku pełni życia drogą wyznaczoną śladami Jezusa musi liczyć się z pojawianiem się trudności i przeciwności. Ich źródłem jest zły duch, który oddziałuje na rozum wierzącego jako „diabeł” – kłamca.

 

DZIAŁANIE DUCHÓW. REGUŁY ROZEZNAWANIA DUCHOWEGO / TOMASZ OLENIACZ SJ
Każdy człowiek wierzący, jeśli na serio podchodzi do swojej wiary, zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy. Najpierw z tego, że nie można być prawdziwie osobą wierzącą, jeśli nie dba się o swoje życie duchowe. Jest także świadomy, że życie to nieustanna wędrówka do Boga, na której obowiązują swoiste prawa i zasady. Tradycja chrześcijańska nazywa je „regułami rozeznawania duchowego”.

 

ROZRÓŻNIANIE DUCHÓW / TADEUSZ KOTLEWSKI SJ
Rozróżnianie duchów związane jest z umiejętnością odczytywania poruszeń, świateł, upodobań i skłonności, które dobre i złe duchy powodują we wnętrzu człowieka.

 

PORUSZENIA WEWNĘTRZNE / KRZYSZTOF DYREK SJ
Problematyka poruszeń wewnętrznych jest bardzo ważna w procesie rozeznania i wyboru. Lecz wpierw trzeba się upewnić, czy dane poruszenie jest spowodowane działaniem ducha, czy raczej wynikiem naturalnej skłonności człowieka.

 

TRZY RODZAJE MYŚLI. CZY MOJE MYŚLI SĄ NAPRAWDĘ MOJE? / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ
Myśli towarzyszą nam nieustannie, lecz rzadko kiedy uświadamiamy sobie ich wpływ na nas. Artykuł podejmuje próbę rozświetlenia niejasności związanych z pojmowaniem roli czynnika ludzkiego w rozeznawaniu: czy to, co moje, wewnętrzne i autonomiczne, może mi szkodzić.

 

CO MI DAJE SIŁĘ DUCHA? / WOJCIECH KOWALSKI SJ
Posiadamy swoje przyzwyczajenia, nawyki i tęsknoty, by żyć twórczo, lecz rzadko dostrzegamy działanie Boga w codzienności, który do twórczego życia inspiruje. Artykuł jest próbą ujęcia w paru punktach duchowego życia w codzienności, po to, by lepiej się rozwijać.

 

DROGA MODLITWY: POZNAĆ, POKOCHAĆ, NAŚLADOWAĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Podejmując refleksję nad osobistą modlitwą, warto się jej przyjrzeć w kontekście trzech dróg: od recytacji do relacji, od rozumu do serca, od pragnienia do działania.

MANREZA 1/2021 (5)
Spis treści:
 

NAWRÓCENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

O ISTNIENIU RZECZYWISTOŚCI NIEWIDZIALNEJ / MAREK BLAZA SJ
W świecie duchowym oprócz Boga i aniołów istnieją także złe duchy, które za cel postawiły sobie doprowadzenie człowieka do stanu wiecznego zatracenia. Nie są one jednak tak potężne jak dobry Bóg, który je stworzył, a one same siebie uczyniły złymi.

 

DWA SYSTEMY WARTOŚCI. IGNACJAŃSKA MEDYTACJA O DWÓCH SZTANDARACH / WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ
Artykuł uświadamia nam podstawową prawdę o istnieniu dobra i zła oraz o nieustannej walce duchowej. Miejscem tej walki jest serce człowieka, różne społeczności ludzkie i cały świat.

 

ROZSYŁANI PO CAŁYM ŚWIECIE… / DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Chrystus posyła swoich uczniów: „Idźcie na cały świat, nauczajcie, chrzcijcie…”. Z drugiej strony diabeł podobnie rozsyła swoje sługi. Stąd potrzeba rozeznawania, kogo przyjmujemy do naszego domu, a zarazem, czy i do kogo Bóg mnie posyła.

 

TAKTYKA ZŁEGO DUCHA / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Zły duch jest śmiertelnym wrogiem naszej ludzkiej natury. Jest on na antypodach miłości i wolności. Nie uwalnia, a zniewala, nie kocha, a nienawidzi. Nie może się więc objawiać, ukazywać prawdy o sobie. Toteż pozostaje mu stosować taktykę – i to taktykę opartą na kłamstwie.

 

SZEŚĆ ETAPÓW KUSZENIA I DUCHOWA WALKA WEDŁUG JANA KLIMAKA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Klimak uważa, że demony nie mogą bezpośrednio znać ludzkiego serca ani dotrzeć do umysłu. Mają natomiast możliwość zasiania niepokoju, wywoływania zwodniczych obrazów i pobudzania wyobraźni. Ta „wielogłowa” bestia działa na różne sposoby w zależności od okoliczności i od osoby.

 

CHRYSTUSOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA / MIECZYSŁAW ŁUSIAK SJ
Św. Ignacy, oprócz sposobu postępowania złego ducha, podaje strategię Chrystusową (ĆD 144 i 146). Przedstawia wybór określonej drogi w obrazie przyłączenia się do społeczności zgromadzonej pod „sztandarem” Chrystusa bądź Lucyfera. To, co symbolizuje każdy ze sztandarów, jest diametralnie różne. Artykuł odpowiada na pytanie, jaką strategię wybierają „zaciągający się” pod sztandar Chrystusa.

 

POZNAĆ PRAWDZIWE ŻYCIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Jak poznajemy Boga? Docierają do nas bodźce fizyczne i duchowe, dlatego poznanie świata czysto zmysłowe, jest poznaniem niekompletnym. Człowiek tylko zmysłowy i poznający świat jedynie za pośrednictwem zmysłów nie dostrzega istoty życia i dlatego żyje jakby we śnie.

 

PRAWDA I ILUZJA W ŻYCIU DUCHOWYM, CZYLI PROBLEMY Z WYOBRAŹNIĄ / KRYSTYNA SZTUKA
Czasami człowiek uchodzi za religijnego i sam czuje się bardzo pobożny. Ale może to niekiedy znaczyć, iż stawia siebie i swoje ludzkie „ja” na pierwszym miejscu, a Boga traktuje jako narzędzie do realizacji własnych celów. Cała sztuka polega na tym, żeby nie mylić wyobrażenia Boga z Nim samym, co ostatecznie może prowadzić do idolatrii.

 

DOŚWIADCZENIE I NAWRÓCENIE / JACQUES PASQUIER OMI
Biografie świętych wydają się postrzegać nawrócenie, jakby było czymś, co dokonuje się w jednym momencie i trwa raz na zawsze. Jednak moje własne doświadczenie nauczyło mnie, że natychmiastowe nawrócenie nie jest normą. Jest ono raczej długim procesem, duchową podróżą, na którą składają się niepowodzenia, upadki, nowe początki i odkrycia.

 

BÓG PRAGNIE TWEGO POCAŁUNKU / WACŁAW OSZAJCA SJ
Nawrócenie wymaga uważności. Nie nerwowej, wynikającej ze strachu przed utratą doskonałości i autorytetu, którego, jak sądzimy, już się dorobiliśmy. Chodzi o towarzyszenie Bogu, który daje nam się poznać w osobie Jezusa.

MANREZA 4/2020 (4)
Spis treści:

 

WIĘCEJ KOCHAĆ BOGA I LEPIEJ MU SŁUŻYĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

WIĘCEJ KOCHAĆ, LEPIEJ SŁUŻYĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Ad majorem Dei gloriam – na większą chwałę Bożą, głosi dewiza jezuitów, charakteryzując ich ducha i styl życia. Pobrzmiewa w niej zasada magis (łac. „więcej”, „bardziej”, „lepiej”) stanowiąca w pewnym sensie kwintesencję duchowości ignacjańskiej.

 

MISJA ŚW. IGNACEGO: SŁUŻYĆ CHRYSTUSOWI I POMAGAĆ INNYM / JOHN CARROLL FUTRELL SJ
Ignacy założył zakon całkowicie apostolski, którego działalność jest wspólnotową służbą Chrystusowi przez pomaganie duszom. Charakterystyczną właściwością tego zakonu jest gotowość pójścia wszędzie w świat, celem pomagania duszom na większą chwałę Bożą.

 

MAGIS W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI / WOJCIECH ZIÓŁEK SJ
Nie ma w Ćwiczeniach duchownych drugiej takiej medytacji, która tak bardzo rozpalałaby serce, tak wyraźnie ukazywałaby wzniosłe ideały jak Wołanie Króla. Nie ma drugiej takiej medytacji, która dawałaby człowiekowi to, co dla każdego z nas tak ważne, czyli możliwość uczestnictwa w wielkich, szlachetnych przedsięwzięciach i szansę wykazania się w ich realizacji, pokazania, że dla wielkiej sprawy stać mnie na wiele.

 

PRAGNIENIE NAŚLADOWANIA JEZUSA / MARCIN BARAN SJ
Chcemy więcej kochać Jezusa i lepiej Mu służyć. Ale jak to osiągnąć? Odpowiedź znajduje się w pragnieniu naśladowania Go. Pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa to pragnienie bycia jak On ubogim i doświadczania razem z nim krzywd i zniewag. Dopiero po przejściu tej drogi dojdziemy wraz z Nim do Jego, a nie naszej, chwały.

 

MAGIS – IDEAŁ COACHINGU? / JACEK POZNAŃSKI SJ
Duchowość ignacjańska bardzo poważnie traktuje możliwości rozwoju osoby. Kluczowym wyrazem tego nastawienia jest ignacjańskie magis. Co jest istotą magis i jaka jest jego rola w rozwoju osoby?

 

CO NAPRAWDĘ OZNACZA MAGIS I DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE / BARTON T. GEGER SJ
Wiele definicji magis jest proponowanych w jezuickich kręgach, jednak nie wszystkie są klarowne lub użyteczne. Najlepszą definicją jest „bardziej powszechne dobro”. Łączy się to ściśle z nieoficjalnym motto Towarzystwa Jezusowego „na większą chwałę Bożą”.

 

„MOTYLEM BYŁEM, ALE UTYŁEM”, CZYLI O WYPALENIU, ALE I O MAGIS / RAFAŁ HUZARSKI SJ
Wiele robimy, z zewnątrz możemy nawet być postrzegani jako ludzie bardzo aktywni, ale wewnętrznie czujemy się wypaleni. Czy można dążyć do poważnych celów, unikając jednocześnie wypalenia?

 

CHWAŁA BOŻA A PRZYPOWIEŚCI O WZROŚCIE KRÓLESTWA BOŻEGO / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Boga chwali ten, kto Go kocha. Z tej miłości bierze się aktywność głoszenia Ewangelii, na co wskazują przypowieści. Chociaż początki mogą być małe, jak przysłowiowe ziarno gorczycy, przewidziany jest wspaniały finał.

 

OD GRZECHU DO CHWAŁY / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

 

NIEDOSKONAŁE ODZWIERCIEDLANIE NIESKOŃCZONEGO / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Według św. Ignacego celem życia jest zjednoczenie z Bogiem. Ale jaki jest mój Bóg? Czy mój obraz Boga nie blokuje relacji z Nim? Czy wierzę, że Bóg mnie kocha, czy raczej się Go obawiam?

MANREZA 3/2020 (3)
Spis treści:

 

NIE MA WOLNOŚCI BEZ MIŁOŚCI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


ŚWIĘTA WOLNOŚĆ / JERZY SERMAK SJ
Obojętność w Ćwiczeniach duchowych przygotowuje do wyboru tego, co bardziej podoba się Bogu. Dlatego też trzeba wyróżnić dwa cele obojętno-ści: negatywny – pragnienie uwolnienia się od uczuć nieuporządkowanych do rzeczy stworzonych i pozytywny – nastawienie, które w sposób wolny przywiązuje do Boga.


NIECH SIĘ STANIE WOLA TWOJA / BOGUSŁAW STECZEK SJ
Dlaczego mamy pełnić wolę Bożą? Jesteśmy w ręku Boga, który jest Miłością, a pełnienie Jego woli świadczy o tym, kim jesteśmy. Takiej postawy uczył nas Jezus Chrystus. Ignacjańska obojętność wobec stworzeń pomaga żarliwie służyć Bogu i Kościołowi.


KOCHAĆ I SŁUŻYĆ / ANDRZEJ MALENDA SJ
Dla chrześcijan wolność nabiera wartości, jeżeli dzięki niej stają się oni lepszymi narzędziami w Bożych rękach. Związek wolności i służby był oczywisty dla Ignacego, o czym przypominał swoim współbraciom. Jego przesłanie jest ciągle aktualne.


NIE MOJA WOLA / WILLIAM YEOMANS SJ
Głównym motywem naszego działania powinno być hojne podporządkowanie życia Chrystusowi. Lecz należy być modlitewnie uważnym, bo zły duch często wykorzystuje święte pragnienia, by człowieka uśpić lub go przewrócić. Wolność, szczególnie wobec pobożnych pragnień, jest znakiem rozpoznawczym ducha św. Ignacego.


ABY PRAGNĄĆ JEDNEGO… / JÓZEF AUGUSTYN SJ
Autor dzieli się osobistym świadectwem, w jaki sposób rozumie i przeżywa błogosławieństwo Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA JAKO KONIECZNY WARUNEK DOBREGO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Mamy wrodzoną, instynktowną skłonność do wybierania tego, co miłe, a uciekania przed tym, co niemiłe. Święty Ignacy uczy dokonywać wyborów z zaangażowaniem woli i rozumu, uczy podejmowania decyzji w sposób należyty i uporządkowany.


CZAS UPORZĄDKOWAĆ SWOJE SERCE / MARCIN PIETRASINA SJ
Święty Ignacy w Ćwiczeniach duchowych uczy nas szukania i pełnienia woli Bożej. Bez porządkowania naszych uczuć i przywiązań ciągle możemy szukać raczej siebie, nawet w pobożnych sprawach.


JAK SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUCHEM ŚWIĘTYM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Człowiek rozwija się, a szczytem rozwoju jest poczucie współzależności. Współzależność wyraża się najlepiej we współpracy, która pomaga w dalszym rozwoju. Rozwój duchowy dokonuje się jedynie we współpracy z Duchem Świętym.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA I DZISIEJSZA DUCHOWOŚĆ / ROBERT E. DOUD
Zazwyczaj nie myślimy o obojętności jako o czymś dobrym. Dlaczego więc w duchowości ignacjańskiej termin „obojętność” ma wyjątkowe i pozytywne znaczenie?

MANREZA 2/2020 (2)
Spis treści:

 

Cel kształtuje postępowanie / Marek Kruszyński SJ

 

Cel, dla którego żyjemy / Tomasz Oleniacz SJ
To, w jaki sposób widzimy nasz cel życiowy, ma duży wpływ na nasze wybory i na nasze szczęście. Święty Ignacy w Fundamencie Ćwiczeń duchowych uczy nas, gdzie odnaleźć ten cel i jak on porządkuje wszystko w naszym życiu.

 

Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem / Wacław Królikowski SJ
Co należy czynić, aby w codzienności realizować zasadniczy cel życia człowieka? Na te i inne pytania odpowiada autor artykułu.

 

Stworzenie świata według hebrajskich midraszów / Michał Karnawalski SJ
Zarówno biblijna, jak i późniejsza tradycja hebrajska, również ta z czasów św. Ignacego z Loyoli, charakteryzują się bogactwem opowiadań o stworzeniu świata. Jaką mądrość skrywają owe opowiadania?

 

Co wiemy o końcu świata? / Rafał Strugiński SJ
Jak skończy się świat? Wojna nuklearna? Meteoryt z kosmosu? Wizja końca świata przedstawiona przez pisarzy Nowego Testamentu wydaje się być trochę inna.

 

Całe życie przed oczami / Aleksandra Lewandowska
Jeśli nie chcemy, aby film naszego życia okazał się równie wartościowy jak bezmyślnie przewijane treści na Facebooku, zacznijmy każdy kolejny dzień z wizją końca.

 

„Aby trafić w dziesiątkę”

Czyli o idei celu ostatecznego według Sumy teologicznej św.Tomasza z Akwinu w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli /

Maciej Tomaszewski SJ
Artykuł dotyczy idei celu ostatecznego według Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli.

 

Mała pomyłka – wielkie konsekwencje / Stanisław Łucarz SJ
Jedne rzeczy są do rozkoszy, inne do użytku, jeszcze inne rozkoszują i są użyteczne. Te, którymi należy się rozkoszować, czynią nas szczęśliwymi; tymi, których należy używać, jesteśmy wspierani w naszym dążeniu do szczęśliwości.

 

List do O. Jana Álvareza / Juan Alfonso de Polanco SJ
W liście św. Ignacy, ze swoim poczuciem realizmu, szczegółowo wyjaśnia kwestię posługiwania się środkami „ludzkimi” dla dobrego celu. Trzeba nieustannie pokładać nadzieję w Bogu, a w postępowaniu należy używać wszystkich dostępnych ludzkich środków.

 

O towarzyszce życia nazywanej mądrością / Tadeusz Drozdowicz SJ
Mądry lubi się uczyć, a głupi pouczać. Z mądrością w życiu mogą być problemy, bo każdy chce ją mieć i z niej korzystać, a nie wszyscy wiedzą, jak ją znajdować.

 

Cel nadaje sens / Paweł Szpyrka SJ
Początkiem wszelkiego zła jest zapominanie o Bogu i Jego dobroci, ale także, co bardzo charakterystyczne i interesujące, wszelka utrata celu w działaniu.

 

Człowiek jest stworzony ale niedokończony.

Obraz człowieka zawarty w Fundamencie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli / Marek Kruszyński SJ

Szczęście człowieka polega na życiu autentycznym, które jest wyrazem świadomego przyjęcia prawdy o swojej niedoskonałości, natomiast jego nieszczęściem jest życie pozorne, czyli pozorowane na byciu „jak” Bóg.

MANREZA 1/2020 (1)
Spis treści:

 

Człowiek istotą poszukującą / Marek Kruszyński SJ 

 

Szukać i znajdować Boga we wszystkim / Stanisław Biel SJ

Duchowość ignacjańską można scharakteryzować w skrócie jako szukanie i odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach. Artykuł pokazuje, w jaki sposób rozumiał i praktykował tę rzeczywistość Ignacy Loyola.

 

Zanurzeni w Miłości / Tadeusz Kotlewski SJ

Dla Ignacego życie w świadomości wielkiego obdarowania jest wyrazistym znakiem Bożej miłości i Jego obecności. I dlatego „szukać i znajdować Boga” oznacza odkrywać znaki Jego różnorodnej obecności.

 

Dotknąć Boga / ks. Jan Wojciechowski

Bóg jest zupełnie inny, oddzielony od wszystkiego, co stworzone. Z drugiej jednak strony, Bóg nieustannie działa stwórczo, a Jego działanie tu i teraz sprawia, że nasz byt zależy w swym istnieniu od Niego.

 

Wyjdź! / Dariusz Michalski SJ

Św. Ignacy uczy nas dostrzegania, że w otaczającej nas rzeczywistości mamy wszystko, co jest nam potrzebne do szczęśliwego życia. Więc dlaczego szczęsliwymi nie jesteśmy?

 

Przeszkody w szukaniu i znajdowaniu Boga / Grzegorz Ginter SJ

Fundamentem życia człowieka jest Bóg. W jaki sposób jednak budować swoje życie na Nim, kiedy nie ma się kontaktu ze sobą, albo kiedy On jawi się jako ktoś daleki, obcy czy nawet złowrogi?

 

Ku osobistemu doświadczeniu / Piotr Kropisz SJ

Może skupiam swoją energię na szukaniu Boga wokół mnie, a On jest bliżej niż mi się wydaje? Może ta bliska obecność jest zarazem najtrudniejsza do odkrycia i najważniejsza w życiu duchowym?

 

Cały świat Ignacego / Rafał Huzarski SJ

Ignacy był wrażliwy na konkretnych ludzi, szczegóły sytuacji, drobiazgi, na które wielu obserwatorów nie zwróciłoby uwagi, gdyż duch ludzki poruszony jest rzeczywistością z całym jej materialnym wymiarem.


Szukanie Boga w Kościele / Dariusz Kowalczyk SJ

Kiedy dajemy sobie narzucić medialny obraz Kościoła nieustannie targanego różnego rodzaju skandalami, może się wydawać, że najtrudniej znaleźć Pana Boga w Kościele. Członkowie Kościoła bywają niewierni swojemu powołaniu, ale Bóg jest wierny i nie przestaje dawać się w Kościele.


Twarzą w twarz z Bogiem / Wacław Oszajca SJ

Szukający Boga mają prawo spodziewać się, że patrząc na chrześcijan, na Kościół, zobaczą i usłyszą samego Chrystusa. Mówimy przecież, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a więc i Jego twarzą.


Gdzie jest twój Bóg? / Marek Kruszyński SJ

Gdzie jest Bóg, kiedy dzieją się nam złe rzeczy? Dlaczego nie interweniuje jeżeli jest taki dobry i dlaczego na świecie jest więcej zła niż dobra?


Znajdować Boga w pokoju / Laurence J. Murphy SJ

Kiedy stajemy przed poważnym wyborem, mamy tendencję, aby odczuwać niepokój. Ten niepokój często pochodzi z przywiązania do czegoś lub kogoś. Autor artykułu skupia się na znaczeniu „odnajdywania Boga w pokoju” w kontekście dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.