Manreza

2021

MANREZA 1/2021 (5)
Spis treści:
 

NAWRÓCENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

O ISTNIENIU RZECZYWISTOŚCI NIEWIDZIALNEJ / MAREK BLAZA SJ
W świecie duchowym oprócz Boga i aniołów istnieją także złe duchy, które za cel postawiły sobie doprowadzenie człowieka do stanu wiecznego zatracenia. Nie są one jednak tak potężne jak dobry Bóg, który je stworzył, a one same siebie uczyniły złymi.

 

DWA SYSTEMY WARTOŚCI. IGNACJAŃSKA MEDYTACJA O DWÓCH SZTANDARACH / WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ
Artykuł uświadamia nam podstawową prawdę o istnieniu dobra i zła oraz o nieustannej walce duchowej. Miejscem tej walki jest serce człowieka, różne społeczności ludzkie i cały świat.

 

ROZSYŁANI PO CAŁYM ŚWIECIE… / DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Chrystus posyła swoich uczniów: „Idźcie na cały świat, nauczajcie, chrzcijcie…”. Z drugiej strony diabeł podobnie rozsyła swoje sługi. Stąd potrzeba rozeznawania, kogo przyjmujemy do naszego domu, a zarazem, czy i do kogo Bóg mnie posyła.

 

TAKTYKA ZŁEGO DUCHA / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Zły duch jest śmiertelnym wrogiem naszej ludzkiej natury. Jest on na antypodach miłości i wolności. Nie uwalnia, a zniewala, nie kocha, a nienawidzi. Nie może się więc objawiać, ukazywać prawdy o sobie. Toteż pozostaje mu stosować taktykę – i to taktykę opartą na kłamstwie.

 

SZEŚĆ ETAPÓW KUSZENIA I DUCHOWA WALKA WEDŁUG JANA KLIMAKA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Klimak uważa, że demony nie mogą bezpośrednio znać ludzkiego serca ani dotrzeć do umysłu. Mają natomiast możliwość zasiania niepokoju, wywoływania zwodniczych obrazów i pobudzania wyobraźni. Ta „wielogłowa” bestia działa na różne sposoby w zależności od okoliczności i od osoby.

 

CHRYSTUSOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA / MIECZYSŁAW ŁUSIAK SJ
Św. Ignacy, oprócz sposobu postępowania złego ducha, podaje strategię Chrystusową (ĆD 144 i 146). Przedstawia wybór określonej drogi w obrazie przyłączenia się do społeczności zgromadzonej pod „sztandarem” Chrystusa bądź Lucyfera. To, co symbolizuje każdy ze sztandarów, jest diametralnie różne. Artykuł odpowiada na pytanie, jaką strategię wybierają „zaciągający się” pod sztandar Chrystusa.

 

POZNAĆ PRAWDZIWE ŻYCIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Jak poznajemy Boga? Docierają do nas bodźce fizyczne i duchowe, dlatego poznanie świata czysto zmysłowe, jest poznaniem niekompletnym. Człowiek tylko zmysłowy i poznający świat jedynie za pośrednictwem zmysłów nie dostrzega istoty życia i dlatego żyje jakby we śnie.

 

PRAWDA I ILUZJA W ŻYCIU DUCHOWYM, CZYLI PROBLEMY Z WYOBRAŹNIĄ / KRYSTYNA SZTUKA
Czasami człowiek uchodzi za religijnego i sam czuje się bardzo pobożny. Ale może to niekiedy znaczyć, iż stawia siebie i swoje ludzkie „ja” na pierwszym miejscu, a Boga traktuje jako narzędzie do realizacji własnych celów. Cała sztuka polega na tym, żeby nie mylić wyobrażenia Boga z Nim samym, co ostatecznie może prowadzić do idolatrii.

 

DOŚWIADCZENIE I NAWRÓCENIE / JACQUES PASQUIER OMI
Biografie świętych wydają się postrzegać nawrócenie, jakby było czymś, co dokonuje się w jednym momencie i trwa raz na zawsze. Jednak moje własne doświadczenie nauczyło mnie, że natychmiastowe nawrócenie nie jest normą. Jest ono raczej długim procesem, duchową podróżą, na którą składają się niepowodzenia, upadki, nowe początki i odkrycia.

 

BÓG PRAGNIE TWEGO POCAŁUNKU / WACŁAW OSZAJCA SJ
Nawrócenie wymaga uważności. Nie nerwowej, wynikającej ze strachu przed utratą doskonałości i autorytetu, którego, jak sądzimy, już się dorobiliśmy. Chodzi o towarzyszenie Bogu, który daje nam się poznać w osobie Jezusa.

MANREZA 2/2021 (6)
Spis treści:

 

WALKA DUCHOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

IÑIGO DE LOYOLA. NARODZINY LEGENDY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Artykuł opowiada o rodzinnych korzeniach i młodzieńczych latach Ignacego Loyoli. Autor próbuje znaleźć w naturze Ignacego elementy, dzięki którym – z udziałem łaski – stał się on liderem wśród pierwszych towarzyszy, założycielem zakonu i świętym.

 

DOŚWIADCZENIA WEWNĘTRZNE IGNACEGO, CZYLI POCZĄTEK DROGI / ZBIGNIEW LECZKOWSKI SJ
Rekonwalescencja na zamku w Loyoli przemieniła Ignacego i rozpoczęła nowy etap w jego życiu. Spotkanie z Bogiem dokonało się na płaszczyźnie jego ludzkich doświadczeń, przez które Ignacy odczytywał obecność i prowadzenie Boga.

 

W POSZUKIWANIU DUCHOWEGO JA / ROBERT GRZYWACZ SJ
Duchowe Ja posiada ścisłą łączność z wartościami, przejawia się w zdolności do rozpoznawania ich prawdziwego znaczenia. Nie lekceważąc przy tym siły „zewnętrznego człowieka”, duchowe Ja nieustannie wzmacnia „człowieka wewnętrznego”. W jakich warunkach się to dokonuje?

 

ROZPOZNAWANIE DUCHÓW A ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ / RYSZARD WTOREK SJ
Uczeń dążący ku pełni życia drogą wyznaczoną śladami Jezusa musi liczyć się z pojawianiem się trudności i przeciwności. Ich źródłem jest zły duch, który oddziałuje na rozum wierzącego jako „diabeł” – kłamca.

 

DZIAŁANIE DUCHÓW. REGUŁY ROZEZNAWANIA DUCHOWEGO / TOMASZ OLENIACZ SJ
Każdy człowiek wierzący, jeśli na serio podchodzi do swojej wiary, zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy. Najpierw z tego, że nie można być prawdziwie osobą wierzącą, jeśli nie dba się o swoje życie duchowe. Jest także świadomy, że życie to nieustanna wędrówka do Boga, na której obowiązują swoiste prawa i zasady. Tradycja chrześcijańska nazywa je „regułami rozeznawania duchowego”.

 

ROZRÓŻNIANIE DUCHÓW / TADEUSZ KOTLEWSKI SJ
Rozróżnianie duchów związane jest z umiejętnością odczytywania poruszeń, świateł, upodobań i skłonności, które dobre i złe duchy powodują we wnętrzu człowieka.

 

PORUSZENIA WEWNĘTRZNE / KRZYSZTOF DYREK SJ
Problematyka poruszeń wewnętrznych jest bardzo ważna w procesie rozeznania i wyboru. Lecz wpierw trzeba się upewnić, czy dane poruszenie jest spowodowane działaniem ducha, czy raczej wynikiem naturalnej skłonności człowieka.

 

TRZY RODZAJE MYŚLI. CZY MOJE MYŚLI SĄ NAPRAWDĘ MOJE? / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ
Myśli towarzyszą nam nieustannie, lecz rzadko kiedy uświadamiamy sobie ich wpływ na nas. Artykuł podejmuje próbę rozświetlenia niejasności związanych z pojmowaniem roli czynnika ludzkiego w rozeznawaniu: czy to, co moje, wewnętrzne i autonomiczne, może mi szkodzić.

 

CO MI DAJE SIŁĘ DUCHA? / WOJCIECH KOWALSKI SJ
Posiadamy swoje przyzwyczajenia, nawyki i tęsknoty, by żyć twórczo, lecz rzadko dostrzegamy działanie Boga w codzienności, który do twórczego życia inspiruje. Artykuł jest próbą ujęcia w paru punktach duchowego życia w codzienności, po to, by lepiej się rozwijać.

 

DROGA MODLITWY: POZNAĆ, POKOCHAĆ, NAŚLADOWAĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Podejmując refleksję nad osobistą modlitwą, warto się jej przyjrzeć w kontekście trzech dróg: od recytacji do relacji, od rozumu do serca, od pragnienia do działania.

MANREZA 3/2021 (7)
Spis treści:

KURS NA BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DROGA OCZYSZCZENIA IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

Nawrócenie przypomina bardziej wędrówkę nomadów w określonym kierunku niż natychmiastową teleportację z jednego miejsca w drugie, która jest możliwa jedynie w filmach science fiction.

 

DUCHOWA ŚLEPOTA / GRZEGORZ GINTER SJ
Okazuje się, że dobre rzeczy czasami mogą nam przysłaniać Boga i choć jesteśmy rozpaleni pragnieniem, by Mu służyć, to dusza może pozostawać ślepa.

 

TAJEMNICA GRZECHU / STANISŁAW BIEL SJ
Grzech, który jest odrzuceniem prawdziwej miłości, wynika niewątpliwie ze źle wykorzystanej wolności. Geneza grzechu sięga świata duchów czystych i pierwszych rodziców w raju.

 

GRZECH PIERWORODNY / HENRYK PIETRAS SJ
Mówi się, że chrzest gładzi grzech pierworodny, ale jego skutki pozostają. Często słyszy się o konsekwencjach grzechu pierworodnego, ale trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest ten grzech i jak się on ma do grzechu mojego osobistego.

 

IGNACJAŃSKI RACHUNEK SUMIENIA / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Ignacjański rachunek sumienia jest patrzeniem razem z Bogiem na miniony dzień. Modlitwa ta pomaga odkryć obecność Boga i Jego błogosławieństwo w każdej chwili naszego życia.

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI / CZESŁAW WASILESKI SJ
Czy wiedza o sakramencie pokuty i pojednania, którą wynieśliśmy z katechezy czy to przykościelnej, czy szkolnej, przekłada się na głębię i owocność naszego nawrócenia?

 

GRZECH I DOŚWIADCZENIE / EDWARD YARNOLD SJ
Chrześcijaństwo jest religią grzechu. Jest tak zwłaszcza dlatego, że jest to religia zbawienia. Świadomość grzechu u chrześcijanina jest kontekstem całej jego wiary. Nie zrozumiemy Boga, dopóki nie weźmiemy pod uwagę faktu grzechu.

 

SKRUCHA – CZYM JEST I JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? / TADEUSZ HAJDUK SJ
Dlaczego jest mi trudno wejść na drogę uwolnienia się z konsekwencji, które grzech wniósł w moje życie? Jak osiągnąć skruchę, która jest pragnieniem i postanowieniem zmiany życia oraz towarzyszy nawróceniu serca?

 

SUMIENIE – DUCHOWY GPS / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Potocznie sumienie nierzadko bywa bardziej łączone z grzechem i ze spowiedzią niż z życiem duchowym. W artykule zestawiono wybrane określenia sumienia i omówiono przyczyny tego ograniczającego znaczenie skojarzenia.

 

POCZUCIE WINY W SUMIENIU NIEDOJRZAŁYM / MONIKA GUZEWICZ
Sumienie osoby dojrzałej jest zdolne do stanięcia w prawdzie i przyjęcia konsekwencji swoich czynów. Osoba, która nie ma takiej umiejętności, zmaga się z niedojrzałym poczuciem winy, które objawia tym samym niedojrzałą religijność.

 

DOSKONAŁY AKT PRZEBACZENIA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Świadomość dokonanego aktu przebaczenia pozwala uwolnić się od nieustannego dźwigania ciężaru winy drugiego człowieka. Jak przebaczyć komuś w sposób doskonały i uwolnić się od tego ciężaru?

 

FILOZOF I ZAKONNICA.  Esej o zbrodni, karze, przebaczeniu i miłosierdziu / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
Filozof i zakonnica to personifikacje dwóch dróg, rozumu i wiary, które mogą iść w izolacji obok siebie, mogą też krzyżować się i iść w przeciwnych kierunkach, mogą jednak również spotkać się w harmonii.

MANREZA 4/2021 (8)
Spis treści:

PODSTĘPY ANIOŁA ŚWIATŁOŚCI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

BOGACTWO, PRÓŻNA CHWAŁA I PYCHA W PROCESIE NAWRÓCENIA ŚW. IGNACEGO LOYOLI / JACEK POZNAŃSKI SJ
W procesie duchowym, który przechodził św. Ignacy, ważną rolę odgrywała konfrontacja z subtelnymi przejawami trzech pożądliwości. Bóg pozwalał mu je odczuć, zmierzyć się z nimi, aby mógł nauczyć się je rozpoznawać i walczyć z nimi. Dzięki temu Ignacy przeszedł wewnętrzne oczyszczenie. To umożliwiło mu prowadzenie autentycznego życia duchowego, które polega na posłuszeństwie Bogu i Jego woli.

 

POKUSA CZY NATCHNIENIE? / ROBERT WIĘCEK SJ
Pokusa czy natchnienie? – oto jest pytanie. Zależy to od autora, od którego myśl, sytuacje, osoby czy wydarzenie pochodzą. Tak więc to nie kwestia umiejętności rozpoznawania, a bardziej trwania przy właściwym Źródle. Z dobrego drzewa są dobre owoce i nie da się tutaj nic innego wykombinować.

 

CREDO ZABÓJCY. TRZY PODSTĘPNE ZASADY WALKI WEDŁUG REGUŁ ROZEZNAWANIA DUCHÓW ŚW. IGNACEGO LOYOLI / RAFAŁ HUZARSKI SJ
Zasada strategii wroga – ducha złego, który przechodzi do ataku, pomaga uzmysłowić sobie, jakie środki osłonowe powinny być zastosowane, zanim jeszcze atak nastąpi.

 

CZY I JAK ODPOWIADAĆ NA ZŁO? KILKA INTUICJI ŚW. IGNACEGO LOYOLI / JAROSŁAW KUFFEL SJ
Czy życie duchowe to tylko sukcesy? Czy pokusy są groźne dla życia? Jak z nimi walczyć i co w tym względzie proponuje święty Ignacy z Lo­yoli? Jedną z cech duchowości ignacjańskiej, jest zasada „agere contra”, czyli „działać przeciw”. Jest to narzędzie do „przekraczania siebie”, aby siebie lepiej zrozumieć, poznając swoje słabe i mocne strony. To również narzędzie do porządkowania swoich uczuć, postaw i czynów.

 

PRÓBA CZY POKUSA? / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ
Nie sposób analizować zagadnienia pokusy bez uwzględnienia istotnego punktu odniesienia, jakim jest Stary Testament. Celem artykułu jest próba odtworzenia biblijnego rozumienia rzeczywistości „pokusy-próby”.

 

POKUSY – CZY TO TYLKO ZŁO? / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Pokusę zazwyczaj traktuje się jako zło, całkowicie pomijając jej pozytywny wymiar. Okazuje się, że pokusa sama w sobie jest ambiwalentna. Jej pozytywna strona ujawnia się w pełni wtedy, gdy kuszony, czy to opierając się jej, czy po upadku, sięgnie po Bożą pomoc.

 

NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE / WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ
Od lat toczy się w niektórych gremiach dyskusja nad jednym ze sformułowań Modlitwy Pańskiej – „nie wódź nas na pokuszenie”. Tymi słowami nie modlimy się o to, aby Pan Bóg nas nie kusił do złego, ani też nie prosimy Go o to, abyśmy byli wolni od pokus.

 

O MIŁOŚCI ROZTROPNEJ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Miłość roztropną stosuje się przeciwko pokusie pobożnego zapału i świętej nieomylności. Miłość ta prowadzi do rozpoznania, czy dane poruszenie wewnętrzne jest oby na pewno natchnieniem Bożym oraz minimalizuje przeszkody stawiane Duchowi Świętemu przez nie do końca uświadomione ograniczenia własne.

 

NATCHNIENIE BIBLIJNE / JERZY SEREMAK SJ
Aby usłyszeć Boga i iść przez życie zgodnie z tym, co mówi, należy respektować Go w Jego biblijnym słowie, odczytując wiernie, „co mówi tekst”, a nie używać biblijnych tekstów do głoszenia tego, co „mówię ja”.