Manreza

2023

MANREZA 1/2023 (13)
Spis treści:

 

MODLITWA – DROGA DWUKIERUNKOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

ĆWICZENIA DUCHOWE. SPOSÓB NA TO, BY ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ FORMĘ DUCHOWĄ / JÓZEF AUGUSTYN SJ

Celem ćwiczeń fizycznych jest poprawa kondycji fizycznej, celem ćwiczeń duchowych jest usunięcie uczuć nieuporządkowanych oraz szukanie i znalezienie woli Bożej. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają wysiłku i nabycia pewnej techniki.

 

MODLITWA JAKO SPOTKANIE OSÓB / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Rozum, pamięć i wola pomagają człowiekowi zrealizować jego powołanie do komunii z Bogiem-Miłością. Decydujące znaczenie ma wolność, która jest warunkiem miłości. Ani rozum, ani pamięć nie są w stanie Go objąć, ale spełniają ważną rolę w drodze do miłości.

 

ZANURZAJĄC SIĘ W GŁĄB. ROLA WYOBRAŹNI W MODLITWIE / TOMASZ OLENIACZ SJ
Wyobraźnia stanowi jeden z ważniejszych wymiarów naszej ludzkiej egzystencji. Św. Ignacy postanowił zastosować wyobraźnię do modlitwy i spotkania z Bogiem. Zdał sobie bowiem sprawę, jak wielką siłę kształtowania serca i relacji z Jezusem ma modlitwa oparta na wyobraźni.

 

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ / KRZYSZTOF DZIEŃKOWSKI SJ 
Są różne formy modlitwy (spotkań). Medytacja proponowana przez św. Ignacego, żeby mogła wydać owoc spotkania ze sobą i z Bogiem, potrzebuje osobistego zaangażowania.


METODA KONTEMPLACJI IGNACJAŃSKIEJ / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Czym jest kontemplacja? Święta Teresa z Ávila pisze: „Kontemplacja myślna [jest] … związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha”. Jak jednak mogę się spotkać i rozmawiać z Bogiem, który jest niewidzialny?

 

KONTEMPLACJA Z ZASTOSOWANIEM ZMYSŁÓW / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Kontemplacja z zastosowaniem zmysłów angażuje zmysłowy wymiar pamięci. Modlitwa ta umożliwia jeszcze głębszy kontakt z przedmiotem modlitwy, niż dzieje się to podczas rozważania czy medytacji Słowa Bożego.

 

ROZWAŻANIE JAKO RODZAJ MODLITWY W ĆWICZENIACH DUCHOWYCH / JACEK POZNAŃSKI SJ
Ten typ modlitwy uwzględnia fakt, że wiara posiada treści intelektualne, które są w dużej mierze zrozumiałe dla rozumu i które wierzący powinien sobie przyswoić zgodnie ze swoją rozumną naturą. Tak więc rozmyślanie to sposób modlitwy, który kładzie nacisk na poznanie Bożych prawd.

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ. WARUNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MODLITWY / LESZEK MĄDRZYK SJ

Masz pragnienie, aby głębiej przeżywać osobistą modlitwę? W artykule znajdziesz kilka praktycznych rad, jak to zrobić.

 

CZYTAĆ PISMO WE WSPÓLNOCIE / RAFAŁ STRUGIŃSKI SJ

Teksty Pisma św. można odczytywać na wiele różnych sposobów. Jak pogodzić to z faktem, że Pismo jest niezmiennym Słowem Bożym skierowanym do człowieka? Czy Bóg nie mówi tego samego? Czy każdy słyszy coś innego?

 

MÓDL SIĘ I DZIAŁAJ, CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOGIEM / GRZEGORZ GINTER SJ
Duchowość ignacjańska prowadzi człowieka do współdziałania z Bogiem. Ta współpraca jest głębokim przenikaniem się tego, co boskie, z tym, co ludzkie, tego, co widzialne, z tym, co niewidzialne.

MANREZA 2/2023 (14)
Spis treści:

 

UGAŚ BOŻE PRAGNIENIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

LECTIO DIVINA. METODA „BOSKIEGO CZYTANIA” / DARIUSZ PIÓRKOWSKI SJ
Lectio divina przygotowuje nasze władze duchowe do tego, aby Bóg Sam powoli przemieniał nas w Siebie. To droga, która pozwala nam powoli przejść od powierzchownej relacji do doświadczenia prawdziwego Boga i zaangażowania w dojrzałą przyjaźń z Nim.

 

ADORACJA – JAK MODLIĆ SIĘ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM / S. MARIA ESTERA OCD
Wśród różnych form modlitwy jedną z bardziej popularnych jest adoracja eucharystyczna. Praktykowało ją wielu świętych, również wielu współczesnych znawców życia duchowego podpowiada, że warto ją podjąć. Jednak kiedy już siadamy czy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, często nie wiemy, co robić dalej.

 

MODLITWA PSALMAMI / ALEKSANDER JACYNIAK SJ
Psalmy są wielką szkołą modlitwy, w której człowiek nie tylko uczy się tego, jak się modlić, ale uczy się modlitwy dyktowanej mu niejako przez Boga.

 

LITURGIA JAKO MODLITWA / MAREK BLAZA SJ
Ważną rolę w życiu duchowym chrześcijanina odgrywa modlitwa osobista, prywatna. Nie jest ona jednak w stanie zastąpić liturgii, która stanowi punkt odniesienia dla oddawania czci Bogu w świętym zgromadzeniu, jakim jest Kościół.

 

PIERWSZY SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 238-248) / ROBERT GRZYWACZ SJ
Wychodząc od przykazań lub grzesznych sposobów myślenia, dokonujemy wejrzenia w realia naszego życia, starając się przy pomocy Bożej łaski i Jego słowa wyczuć, odkryć, jaki konkretny kształt w danych okolicznościach życiowych mogłoby przybrać naśladowanie sposobu bycia Jezusa lub Maryi.

 

KONTEMPLACJA SŁOWA – DRUGI SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 249-257) / TOMASZ ORTMANN SJ
Modlitwa, która nadaje wartość słowom zwyczajnym i powszednim. Metoda, która pozwala rozważać, smakować i znajdować pociechę w słowach modlitw, które znamy na pamięć i często wypowiadamy je mechanicznie.

 

MODLITWA W RYTM ODDECHU / GRZEGORZ GINTER SJ
Modlitwa w rytm oddechu jest drogą do lepszego zjednoczenia z Bogiem. Człowiek swoim oddechem i słowem wypowiadanym pomiędzy wdechem a wydechem niejako wzdycha do Tego, za którym tęskni.

 

MODLITWA KONTEMPLACYJNA TO SŁUCHANIE / DAMIAN CZERNIAK SJ
Rekolekcje kontemplatywne według metody o. Franza Jalicsa SJ to nauka słuchania i ćwiczenia się we wrażliwości na otaczającą mnie rzeczywistość. Zaczynając od tego, co dokoła mnie, stopniowo wchodzę w głąb siebie.

 

KONTEMPLACYJNA PROPOZYCJA FRANZA JALICSA SJ / JAVIER MELLONI SJ
Modlitwa nie jest czynnością oderwaną od życia, ale jest jego zagęszczeniem, punktem dojścia i punktem wyjścia dla powrotu do naszych zwykłych spraw z większą energią, otwartością i jasnością.

MANREZA 3/2023 (15)
Spis treści:

 

PIERWSZA I PODSTAWOWA PRAWDA WIARY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

STWORZENI PRZEZ TRÓJCĘ I DLA TRÓJCY / DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Bóg jest Trójcą i jest w nim cała gramatyka miłości: ja, ty, on, my, wy. Do tej odwiecznej gramatyki miłości został zaproszony człowiek. Trójca Święta pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest miłością w sobie samym i jest miłością do nas, gdyż stał się człowiekiem i ma w sobie międzyosobową przestrzeń, by przyjąć nas do swej wiecznej wspólnoty.

 

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM / PIOTR KROPISZ SJ

Bóg, który jest Miłością, nie pozostaje obojętny na los człowieka. Wyciągnął ku nam rękę w Jezusie, oferując darmowy dar Zbawienia. Bez Wcielenia wszyscy podążalibyśmy drogą ku zatraceniu. Dzięki interwencji Boga wszyscy możemy doświadczyć łaski przebaczenia i oczyszczenia.

 

WCIELENIE MIŁOŚCI / PAWEŁ SZPYRKA SJ

Tajemnica Wcielenia jest niezwykłym i wcześniej nieznanym „sposobem” zbliżenia się Boga do człowieka. Bóg nie tylko mówi do człowieka, poucza, pociesza go, ale staje się człowiekiem. W Jezusie jest nam szczególnie bliski, pragnąc doświadczyć człowieczego losu. Ta nowa, niewyobrażalna bliskość jest trudna do zrozumienia i przyjęcia.

 

TEN, KTÓRY BYŁ, STAŁ SIĘ / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ

W każdym z nas musi dokonać się cud Wcielenia, abyśmy mieli życie. Kto nie zjednoczył się z Bogiem i w kim nie dokonało się Wcielenie, nie posiada życia.

 

MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE USTAJE / CZESŁAW WASILEWSKI SJ

Jak w miłości naszej ludzkiej zobaczyć blask Miłości odwiecznej? Święty Paweł w Hymnie o miłości w Pierwszym Liście do Koryntian wskazuje drogę, którą nazywa doskonalszą: drogę miłości. Tę drogę wytycza Bóg, który w Tajemnicy Wcielenia pokazuje, jak On sam nią idzie.

 

ADAMIE, GDZIE JESTEŚ? / GRZEGORZ LOJTEK SJ

Bóg nas kocha i chce nas zbawić. Jak mogę odkryć tę miłość? Gdzie jestem wobec tej wielkiej tajemnicy naszej wiary?

 

KTO PÓJDZIE DO PIEKŁA? / GRZEGORZ JANKOWSKI SJ

W Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa piekło, choć współczesne tłumaczenia Biblii pod wpływem pogańskich mitologii proponują to słowo. Tym niemniej obrazy piekielne zadomowiły się na dobre w chrześcijańskiej wyobraźni i teologii. Św. Ignacy również używa tych potocznych skojarzeń w swoim modlitewnym ćwiczeniu z użyciem wyobraźni. To ignacjańskie ćwiczenie mówi też o decyzjach. Zobaczmy zatem, kto wybiera sobie piekło.

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE / JERZY SEREMAK SJ

W starotestamentalnym mówieniu o miłosierdziu Boga można rozróżnić cztery główne akcenty: miłosierdzie jako przymierze, miłosierdzie jako bezwarunkową więź, miłosierdzie jako odpowiedź, miłosierdzie jako wewnętrzny atrybut. Bóg głosi siebie i swoją naturę jako zwróconą w miłosierdziu ku ludziom.

 

ANIOŁOWIE – ZNAKI BOŻEJ TROSKI / PAWEŁ RAKOWSKI SJ

Jednym z centralnych wydarzeń dla chrześcijan jest zwiastowanie anielskie Maryi. Całej scenie towarzyszy anioł Gabriel, który spełnia swój obowiązek posłańca i przekazuje nowinę o Wcieleniu Syna Bożego. Jak czytać teksty, w których pojawiają się aniołowie? Czego znakiem są te stworzenia?

MANREZA 4/2023 (16)
Spis treści:

LEPIEJ POZNAĆ, ABY WIĘCEJ POKOCHAĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO! / DARIUSZ MICHALSKI SJ
Kontemplacja Narodzin Jezusa, może stanowić swoiste lekarstwo na drodze odzyskiwania zdrowego i prawdziwego obrazu Boga. Popatrzmy, co nam, ludziom żyjącym w XXI wieku, doświadczającym kryzysu Kościoła i wiary, może dać to niezwykłe ćwiczenie duchowe.

 

ZAPROSZENI DO DOMU CHLEBA / ROBERT WIĘCEK SJ
I położyła go w żłobie… został umieszczony jak pasza w żłobie… zbliżając się teraz do żłóbka, nawet do Jego własnego stołu, nie znajdujemy już paszy, ale chleb z nieba, który jest ciałem życia.

 

OGOŁOCONY BÓG / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Chrystus żyjący w chwale Ojca ogołaca się z niej, by pojawić się między ludźmi jako ich brat. Bóg staje się widzialny w Jezusie, który na krzyżu objawił Jego istotę – niezwyciężoną miłość. Syn Boży przez stanie się człowiekiem i swoje życie doprowadził do ustanowienia nadprzyrodzonej rzeczywistości, którą jest adoracja Boga.

 

UBÓSTWO „MIEJSCEM” NARODZIN BOGA / MATEUSZ IGNACIK SJ
Środowisko, w którym rodzi się Jezus, jest środowiskiem ubogim. Cała Jego ziemska droga jest drogą człowieka ubogiego, od narodzin w Betlejem aż po śmierć na Krzyżu. Czy przyjście Boga w ludzkim ciele nie stanowi dla nas istotnej lekcji człowieczeństwa? Jaką prawdę o człowieku objawia nam Bóg, który stał się człowiekiem?

 

BEZ MIŁOŚCI NIE DA SIĘ NASLADOWAĆ BOGA W JEGO POKORZE
/ DARIUSZ DAŃKOWSKI SJ
„…uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…” (Mt 11,29). Jezus jest obecnością samego Boga, który we Wcieleniu dopasował się do naszych ziemskich warunków. Bez miłości nie zrozumiemy Jego pokory. Bóg uniżył się po to, by pokazać, że najprawdziwsi jesteśmy wtedy, gdy potrafimy uczynić bezinteresowny dar z siebie.

 

POD SZTANDAREM KRÓLA POKOJU / ZBIGNIEW JAŁBRZYKOWSKI SJ
Co oznacza anielskie orędzie „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”?. Czy chrześcijanie pogrążeni w walce, jaką jest żywot ludzki, mają wiarygodny „projekt” pokoju? Odpowiedź kryje się w tytule ich Zbawiciela – Króla Pokoju, a formą doświadczenia tego pokoju w świecie rozdzieranym konfliktami może stać się ignacjańska obojętność.

 

ZOBACZYĆ OBLICZE BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Arka Przymierza, Przybytek i miejsce Święte Świętych w świątyni jerozolimskiej są obliczem Bożym, ale są też zapowiedzią Chrystusa oraz wyjaśnieniem, jak Jezus Chrystus, będąc Bogiem, był również człowiekiem; jak zrozumieć Jego dwie natury: boską i ludzką.

 

BÓG SZUKA JÓZEFA, JÓZEF SZUKA BOGA / WACŁAW OSZAJCA SJ
Bóg szuka człowieka, a człowiek szuka Boga. Można powiedzieć, że w tym poszukiwaniu człowieka przez Boga i Boga przez człowieka Bóg będzie nas zawsze zaskakiwał.

 

IKONA – OGLĄDAĆ TAJEMNICĘ WCIELENIA / JACEK WRÓBEL SJ
Kogo lub co przedstawia nam ikona Chrystusa? Czy jest tylko pamiątką, jaką człowiek „sprawił sobie” w odpowiedzi na pragnienie, tęsknotę i potrzebę wyobraźni, aby zatrzymać przy sobie żyjącego dwa tysiące lat temu Jezusa z Nazaretu? Autor przedstawia perspektywę teologiczną ikony i wyjaśnia, jak poprzez wiarę, możemy zasmakować jej duchowej substancji.