Misja pisma

Pismo jest dedykowane duchowości ignacjańskiej. Jego misją jest rozpalanie miłości do Boga oraz wzbudzenie pragnienia lepszego Mu służenia.

MANREZA:

  • jest drogą, którą idący zbliża się do Boga
  • wspiera rozwój życia duchowego
  • rozpala pragnienie życia bardziej zgodnego z wolą Bożą
  • pomaga nawiązywać przyjacielską relację z Bogiem
  • pomaga w dostrzeganiu, jak Bóg jest obecny w życiu, oraz jakie są  zagrożenia i przeszkody duchowe.
 

Czasopismo pozwala czytelnikowi głębiej poznać duchowość ignacjańską:

  • przybliża czytelnikowi postać św. Ignacego Loyoli i jego duchowość
  • uczy, w jaki sposób żyć duchowością ignacjańską na co dzień
  • uczy rozeznawania duchowego
 
MANREZA to nazwa miejscowości w Hiszpanii, w której Ignacy Loyola zatrzymał się w drodze do Ziemi Świętej i pozostał przez prawie rok. Tam powstały Ćwiczenia duchowe, tam Ignacy otrzymał dzięki łasce Bożej wiele przeżyć mistycznych i wiele objawień, które ukształtowały jego duchowość. W Manrezie posługiwał ubogim i chorym i tam zrodziło się w nim pragnienie pomagania duszom. Pragnienie to stało się kamieniem węgielnym jego misji, a następnie misji całego Towarzystwa Jezusowego, które formalnie zostało zatwierdzone przez papieża Pawła III w 1540 r. 
 
Wydawcą MANREZY jest Wydawnictwo RHETOS, którego właścicielem jest prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego (Jezuici).

W numerze

MANREZA 1/2021 (5)
Spis treści:

NAWRÓCENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


O ISTNIENIU RZECZYWISTOŚCI NIEWIDZIALNEJ / MAREK BLAZA SJ
W świecie duchowym oprócz Boga i aniołów istnieją także złe duchy, które za cel postawiły sobie doprowadzenie człowieka do stanu wiecznego zatracenia. Nie są one jednak tak potężne jak dobry Bóg, który je stworzył, a one same siebie uczyniły złymi.


DWA SYSTEMY WARTOŚCI. IGNACJAŃSKA MEDYTACJA O DWÓCH SZTANDARACH / WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ
Artykuł uświadamia nam podstawową prawdę o istnieniu dobra i zła oraz o nieustannej walce duchowej. Miejscem tej walki jest serce człowieka, różne społeczności ludzkie i cały świat.


ROZSYŁANI PO CAŁYM ŚWIECIE… / DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Chrystus posyła swoich uczniów: „Idźcie na cały świat, nauczajcie, chrzcijcie…”. Z drugiej strony diabeł podobnie rozsyła swoje sługi. Stąd potrzeba rozeznawania, kogo przyjmujemy do naszego domu, a zarazem, czy i do kogo Bóg mnie posyła.


TAKTYKA ZŁEGO DUCHA / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Zły duch jest śmiertelnym wrogiem naszej ludzkiej natury. Jest on na antypodach miłości i wolności. Nie uwalnia, a zniewala, nie kocha, a nienawidzi. Nie może się więc objawiać, ukazywać prawdy o sobie. Toteż pozostaje mu stosować taktykę – i to taktykę opartą na kłamstwie.


SZEŚĆ ETAPÓW KUSZENIA I DUCHOWA WALKA WEDŁUG JANA KLIMAKA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Klimak uważa, że demony nie mogą bezpośrednio znać ludzkiego serca ani dotrzeć do umysłu. Mają natomiast możliwość zasiania niepokoju, wywoływania zwodniczych obrazów i pobudzania wyobraźni. Ta „wielogłowa” bestia działa na różne sposoby w zależności od okoliczności i od osoby.


CHRYSTUSOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA / MIECZYSŁAW ŁUSIAK SJ
Św. Ignacy, oprócz sposobu postępowania złego ducha, podaje strategię Chrystusową (ĆD 144 i 146). Przedstawia wybór określonej drogi w obrazie przyłączenia się do społeczności zgromadzonej pod „sztandarem” Chrystusa bądź Lucyfera. To, co symbolizuje każdy ze sztandarów, jest diametralnie różne. Artykuł odpowiada na pytanie, jaką strategię wybierają „zaciągający się” pod sztandar Chrystusa.


POZNAĆ PRAWDZIWE ŻYCIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Jak poznajemy Boga? Docierają do nas bodźce fizyczne i duchowe, dlatego poznanie świata czysto zmysłowe, jest poznaniem niekompletnym. Człowiek tylko zmysłowy i poznający świat jedynie za pośrednictwem zmysłów nie dostrzega istoty życia i dlatego żyje jakby we śnie.


PRAWDA I ILUZJA W ŻYCIU DUCHOWYM, CZYLI PROBLEMY Z WYOBRAŹNIĄ / KRYSTYNA SZTUKA
Czasami człowiek uchodzi za religijnego i sam czuje się bardzo pobożny. Ale może to niekiedy znaczyć, iż stawia siebie i swoje ludzkie „ja” na pierwszym miejscu, a Boga traktuje jako narzędzie do realizacji własnych celów. Cała sztuka polega na tym, żeby nie mylić wyobrażenia Boga z Nim samym, co ostatecznie może prowadzić do idolatrii.


DOŚWIADCZENIE I NAWRÓCENIE / JACQUES PASQUIER OMI
Biografie świętych wydają się postrzegać nawrócenie, jakby było czymś, co dokonuje się w jednym momencie i trwa raz na zawsze. Jednak moje własne doświadczenie nauczyło mnie, że natychmiastowe nawrócenie nie jest normą. Jest ono raczej długim procesem, duchową podróżą, na którą składają się niepowodzenia, upadki, nowe początki i odkrycia.


BÓG PRAGNIE TWEGO POCAŁUNKU / WACŁAW OSZAJCA SJ
Nawrócenie wymaga uważności. Nie nerwowej, wynikającej ze strachu przed utratą doskonałości i autorytetu, którego, jak sądzimy, już się dorobiliśmy. Chodzi o towarzyszenie Bogu, który daje nam się poznać w osobie Jezusa.

Szukać i znajdować Boga

Duchowość ignacjańską można scharakteryzować w skrócie jako szukanie i odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach. Artykuł pokazuje, w jaki sposób rozumiał i praktykował tę rzeczywistość św. Ignacy Loyola.

 

Pobierz cały artykuł o. Stanisława Biela SJ z ćwiczeniem.

Czas uporządkować swoje serce

Święty Ignacy w „Ćwiczeniach duchowych” uczy nas szukania i pełnienia woli Bożej. Bez porządkowania naszych uczuć i przywiązań ciągle możemy szukać raczej siebie, nawet w pobożnych sprawach.


Pobierz cały artykuł o. Marcina Pietrasiny SJ z ćwiczeniem.